Dag van de Zorgcoördinator

Steeds meer krijgen we in het onderwijs te maken met verschillen. Verschillen tussen leerlingen, verschillen tussen teams, verschillen tussen teamleden. Het thema van de Dag van de Zorgcoördinator 2015 is dan ook: 

Kansrijk verschillend, omgaan met verscheidenheid in het onderwijs.

  • Hoe ga je goed om met deze verschillen in het onderwijs?
  • Wat vraagt dit van je team, van de organisatie van je onderwijs, van je ondersteuningsstructuur, van jezelf als zorgcoördinator?
  • Hoe zorg je ervoor dat de verschillen geen probleem worden?
  • Hoe maak je van een verschil een kans?


Allemaal vragen waarop we op tijdens de Dag van de Zorgcoördinator op woensdag 18 november antwoord hopen te krijgen.  

Programma

Dit jaar kiezen we voor een geheel nieuwe opzet, waarbij u zelf de regie heeft over uw programma. Als deelnemer kunt u een keuze maken uit een aantal langere verdiepende workshops van 2 uur, kortere lezingen van 1 uur of een wat lichter aanbod ter inspiratie of ontspanning van ook 1 uur. Dit kunt u naar hartenlust combineren.

 

Datum:                Woensdag 18 november 2015
Locatie:                Rijtuigenloods Amersfoort
Thema:                Kansrijke verschillen, omgaan met verschillen in het onderwijs
Kosten:                €      voor leden, €    voor niet-leden

2015 06 LBRT logo vernieuwd 2De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen. Deze professionals werken binnen het onderwijs of vanuit een eigen praktijk. De beroepsvereniging ondersteunt hen op het gebied van professionalisering en kwaliteitsbewaking.

Wilt u meer weten? Wij vertellen u er graag over tijdens De Dag van de Zorgcoördinator op 17 november a.s.

Frantzen Reehorst van RossumMeer regie bij de leerling – maar hoe?

Frantzen, Reehorst & van Rossum biedt methodieken en docententrainingen waarmee dat lukt.

Sociale competenties

-          Positieve groepsvorming (mentorprogramma Positieve Klas).
-          Sociale vaardigheden (Mag ik meedoen? en Zal ik me even voorstellen?).
-          Sociale werknemersvaardigheden (Vaardig op stage; BPV-project).

 Scrum@school

-          Didactiek voor effectief samenwerkend leren. Opbrengsten bij leerlingen: eigenaarschap, zelforganisatie, persoonlijke ontwikkeling, betere leerhouding, 21st Century Skills.

www.sociaalvaardig.nl
www.scrumatschool.nl

AUGEOVERSTERKTAugeo wil ouders en kinderen in de knel vooral bereiken via de mensen om hen heen. Dus via hun familie, buren en vrienden, en via mensen die met ouders en kinderen werken, zoals leerkrachten en huisartsen. We ontwikkelen producten die hen helpen stressvolle en bedreigende opvoedsituaties te signaleren en bij te dragen aan oplossingen. We investeren daarin met onze kennis, betrokkenheid, ervaring en geld.

logo IjsselgroepIJsselgroep is van ‘wat werkt’ in het klaslokaal. We helpen de onderwijspraktijk innoveren en richten ons op het vergroten van het vakmanschap van de leerkracht en de interactie met het kind. Leerkracht moet weer een geuzennaam worden. Maar dan moeten leerkrachten wel de gereedschappen geboden worden om het vak naar een hoger plan te tillen. IJsselgroep wil en kan daar een effectieve bijdrage aan leveren.

 

Skool SupportSkoolSupport – CareHouse

CareHouse staat voor vernieuwing in zorg en SkoolSupport is daar een voorbeeld van. SkoolSupport zorgt voor korte lijnen tussen onderwijs, ouders en hulpverlening. School en ouders/ kind houden graag zelf de regie. Dit wordt door SkoolSupport gestimuleerd onder andere door de zelfredzaamheid van leerlingen te vergroten. SkoolSupport wil met een eigentijdse en efficiënte blik naar zorg in het onderwijs kijken.

Door de komst van Passend Onderwijs zijn scholen genoodzaakt een grote diversiteit aan leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Met als gevolg dat zij steeds vaker behoefte hebben aan extra ondersteuning.

SkoolSupport biedt extra ondersteuning op school. In de vorm van individuele begeleiding, groepsbegeleiding en/ of ondersteuning voor de leerkracht. Elke vorm van begeleiding heeft als vertrekpunt de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Hierdoor is SkoolSupport een mooie aanvulling op de didactische ontwikkeling van de leerling. SkoolSupport; waar zorg en onderwijs samenkomen.

Pica web logo fcUitgeverij Pica verzorgt toegankelijke boeken én hulpmiddelen voor het onderwijs, waaronder veel geprezen titels over gedrag, professionaliseren en oplossingsgericht werken.
Een greep uit het aanbod: EDI, Groepsplan Gedrag, Time Timer, Kids' Skills, PBS, Jippies Gehoorbescherming, Wiebelen & friemelen en SEL.

Op de Pica-website is veel werkmateriaal gratis te downloaden: www.uitgeverijpica.nl

KindOkMijn naam is Irene Volbeda en ik ben, behalve  moeder en oma, trainer, counsellor en therapeute.  Mensen, jong of oud(er)  begeleiden om zelf de regie over hun eigen leven te voeren of (weer) in handen te krijgen is de basis waar vanuit ik werk, met daarbij als grondgedachte:

“ Je bent goed zoals je bent.”

Voor kinderen en jongeren werk ik graag met de methode  “Rots en Water”, een psycho-fysieke weerbaarheidstraining die is ontwikkeld door Freerk Ykema.  

 

 

In een Rots en Watertraining de volgende onderdelen aan bod:

  1. Leren waar jouw eigen sterke (en minder sterke) punten zitten
  2. Hoe ga je om met jouw  eigen grenzen en die van anderen.
  3. Welke keuzes maak je en wat zijn daarvan de gevolgen?
  4. Sterk te staan tegen onrecht (pesten) en opkomen voor jezelf.
  5. (Zelf)  vertrouwen, betrouwbaarheid en respect.
  6. Gaan voor jouw dromen en idealen.

We gaan met deze thema’s aan de slag door middel van allerlei fysieke oefeningen en opdrachten. Pas na de oefeningen en opdrachten wordt er  gesproken over de opgedane  ervaringen.  Door deze lijfelijke ervaring is de impact van wat er tijdens de training gebeurt bij veel deelnemers  vaak groot.

www.kindok.nl
info@kindok.nl

Boom test OnderwijsBoom test Onderwijs geeft tests, toetsen en vragenlijsten uit voor het basis- en voortgezet onderwijs, voor (ortho)pedagogen en kinder- en jeugdpsychologen. De drijfveer is toetsen op maat: leerkrachten en docenten moeten leerlingen kunnen toetsen op het moment dat zij eraan toe zijn. Verder bieden wij een ruim aanbod aan producten voor diagnostiek, behandeling en second opinion. 

Stichting Omgaan met PestenDe Stichting Omgaan met Pesten maakt zich STERK om het pestprobleem aan te pakken. Zij richt zich daarbij op alle betrokkenen: slachtoffers, pesters, meelopers, helpers en omstanders. De werkwijze is gericht op het aanbieden van praktische mogelijkheden aan slachtoffers en omstanders om pesten tegen te gaan en/of te stoppen. Honderden kinderen en tientallen organisaties zijn inmiddels door middel van de Sta-Sterk-methodiek geholpen.

Ouders, scholen, kinderopvangorganisaties, bedrijven kunnen bij onze trainers terecht voor praktische ondersteuning bij het voorkomen en tegengaan van pesten. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en organisaties die te maken hebben met het pestprobleem. Deelnemers aan de STA STERK training ontvangen praktische handvatten die zij direct kunnen toepassen. Zij leren voor zichzelf opkomen, waardoor het pesten afneemt of stopt. De Sta Sterk training staat in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut als effectieve interventie. Onze programma’s Sta Sterk op School en Omgaan met Elkaar zijn beiden geschikt voor het voortgezet onderwijs.

Lees meer over onze programma's en organisatie op www.omgaanmetpesten.nl

Uitgeverij SWPUitgeverij SWP is dé uitgeverij van vakliteratuur voor de professionals werkzaam in het onderwijs en opvoedingsondersteuning, GGZ, jeugdzorg en jeugdbescherming.

SWP werkt nauw samen met haar zusterorganisaties:

Logavak Opleidingsgroep, bij- en nascholing (www.logavak.nl)

Logacom, congressen, conferenties en seminars (www.logacom.nl)

Kijk voor meer informatie op www.swpbook.com

 

 

A vision slogan grootA-VISION is een onderwijsadviesbureau dat zich richt op onderzoek, advisering en training bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken en heeft zich als testuitgever gespecialiseerd in het ontwikkelen van digitale, adaptieve tests en online testplatforms.

Wij bieden het VO digitale instrumenten en rapportagevormen waarmee de leerling optimaal gevolgd en begeleid kan worden.  De leerling krijgt hiermee meer zicht op zijn krachten en kansen, wordt meer betrokken bij het eigen ontwikkelingsproces en kan zijn keuze voor een sector, profiel, vervolgopleiding of beroep beter motiveren.

Regie, bij wie? Onderzoek waar ons aanbod u kan ondersteunen in uw werk als zorgcoördinator in de veranderende zorgstructuur.  Wij informeren u graag over:
- capaciteiten (NIO digitaal)
- didactische vaardigheden (adaptief  ROUTE VO)
- sociaal-emotionele problematiek (DVL/LVL)
- inventarisatie onderwijsondersteuningsbehoefte (INVOO)
- meervoudige intelligentie (MITT)
- persoonlijke ontwikkeling en loopbaanoriëntatie (PAS Coach)
- aangeboren voorkeuren en het potentieel van de leerling gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkeling, passende studierichtingen en beroepsprofielen (EigenWijzer)
- inventarisatie basisondersteuning op school-, bestuur- en swv niveau (IBO)

De Leerling Profielkaart is een rapportagevorm die op basis van testresultaten handelingsadviezen en inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de leerling biedt en kan worden ingezet voor de begeleiding van de leerling, het opstellen van het OPP en de indicatie voor toelaatbaarheid.

DiatoetsenvoorDiatoetsen zijn diagnostische taal- en rekentoetsen waarmee u bovendien de ontwikkeling van uw leerlingen kunt volgen. De toetsen zijn landelijk genormeerd voor de verschillende leerjaren vanaf groep 6 van het basisonderwijs tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De resultaten laten zien hoever een leerling is met taal en rekenen in termen van de Nederlandse referentieniveaus, voor Engels in termen van het Europese referentiekader. De digitale rapportages geven direct een beeld van hoe de leerling, de klas en de school ervoor staat. Daarnaast geven ze u handvatten voor gerichte ondersteuning van de leerling, onder andere met Diaplus, het  remediërende materiaal voor de leesvaardigheid in het Nederlands of Engels. 

logo educeOnderwijs is veel meer dan het overbrengen van kennis. Zeker met de komst van passend onderwijs. Hoe biedt u de ondersteuning die een leerling nodig heeft? Hoe draagt een docent bij aan de dynamiek in de klas? Inzicht in de processen die individuele en groepsproblemen in stand houden is daarbij onontbeerlijk. U heeft behoefte aan een stevige zorgstructuur die de leerling en u ondersteunen wanneer dat nodig is. Altra Educé zorgt met gerichte ondersteuning, advies en interventies dat scholen, docenten en zorgcoördinatoren nog meer kwaliteit kunnen bieden.

Altra Educé is onderdeel van Altra Onderwijs & Jeugdhulp. Altra heeft tientallen jaren ervaring in het combineren van onderwijs met jeugd & opvoedhulp. Een unieke combinatie. Altra heeft eigen scholen voor speciaal onderwijs en helpt leerlingen in hun ontwikkeling. Zowel op school als thuis. Altra Educé gebruikt deze kennis en ervaring van Altra bij de begeleiding van schoolteams in het reguliere onderwijs. Samen zorgen we dat een kind de ruimte krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Altra Educé helpt u, uw school en uw team om dat te bereiken. Praktisch, met concrete handvatten. Uw vraag, in combinatie met een concreet geformuleerd eindresultaat, bepaalt ons aanbod. Voor een duurzaam resultaat voor school, docent en leerling.

030216 DilemmaManager logoIn hoeverre kan een jongere regie voeren? Zelfregie begint bij inzicht in wie je bent en wat je nodig hebt. Maar hoe faciliteer je de jongere hierin? Hoe stimuleer je een jongere tot zelfregie? Het begint bij inzicht in gedrag: inzicht in wie de jongere écht is en inzicht in wie jij bent als begeleider. DilemmaManager biedt inzicht in gedrag met praktische en laagdrempelige tools die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Naast tools voor jongeren biedt DilemmaManager mogelijkheden voor professionals. Om zelf te kunnen reflecteren op de eigen rol/professie of om de methode in te zetten op school.

www.jongerenengedrag.nl