docent leerling jongen80 Procent van de schoolleiders ervaart nog knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs. In bijna 90 procent van de gevallen gaan scholen niet zomaar over tot het inschrijven van leerlingen. Ze doen dit uit zorgvuldigheid, in het belang van het kind, maar voldoen daarmee niet aan de zorgplicht. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders waaraan 400 schoolleiders eind augustus hebben deelgenomen. 'Het is zorgelijk dat niet voldaan wordt aan de zorgplicht en ouders nog steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd', zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Lees meer...

logo_onderwijscooperatieAfgelopen vrijdag 4 september, heeft de Ministerraad het wetsvoorstel Lerarenregister behandeld en doorgestuurd naar de Raad van State.

Het wetsvoorstel over het leraarsberoep en het register onderstreept het belang van het leraarschap. Het geeft de leraar zeggenschap over de invulling, inrichting en uitvoering van zijn onderwijs. ‘Dit wetsvoorstel betekent een grote stap vooruit: de leraar wordt weer architect in plaats van alleen maar uitvoerder te zijn’, aldus Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijscoöperatie.

Lees meer...

wiskundeVijf jaar geleden, op 1 augustus 2010, heeft de overheid het Referentiekader Taal en Rekenen verplicht gesteld. De implementatiefase is afgerond, vanaf dit schooljaar tellen de resultaten van examens in deze vakken mee bij de slaag/zakbeslissing van leerlingen. Waar staan we nu en hoe gaan we verder met taal en rekenen in het mbo?

Lees meer...

docent leerling jongenLeraren staan kritisch tegenover passend onderwijs. Een meerderheid van de docenten zegt in een onderzoek van het AD en Duo Onderwijsonderzoek minder aandacht te kunnen besteden aan 'gewone' scholieren, omdat ze tijd moeten uittrekken voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Lees meer...

handdrukIn de vakantietijd is een ledenraadpleging gehouden over het het loonakkoord van de overheid. Dit akkoord zou als basis moeten dienen voor een nieuwe cao in PO, VO en MBO. In onze vereniging hebben 118 leden gereageerd op de oproep om digitaal een stem uit te brengen. Hiervan stemden er 95 vóór het akkoord.

Lees meer...

Student laptop buiten kijkt bedenkelijk Working Outside CollegeDegrees360 cc flickrJongeren kunnen niet meer onterecht of om onduidelijke redenen geweigerd worden wanneer zij zich aanmelden voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 en voldoen aan de vooropleidingseisen. Zij krijgen het recht op toelating. Een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat de overgang van het voortgezet onderwijs naar het mbo moet verbeteren, is online gezet voor internetconsultatie. Het voorstel regelt tevens een vaste landelijke aanmelddatum in het mbo en geeft aankomend mbo-studenten recht op een studiekeuzeadvies.

Lees meer...

Logo Nationale DenkTankHet onderwijs in Nederland kan en moet beter, stelt adviesorganisatie De Nationale DenkTank. Volgens de DenkTank zijn leerlingen niet gemotiveerd, voelen ouders en leraren zich te weinig betrokken en is het onderwijssysteem al vijftig jaar bijna onveranderd gebleven. Vanaf vandaag gaat de DenkTank op zoek naar oplossingen voor deze knelpunten.

Lees meer...

downloadNamens de FvOv/NVS-NVL heeft de CMHF op vrijdag 10 juli jongstleden, met collega-centrales CCOOP (CNV) en AC (o.a. AVS), een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de arbeidsvoorwaardenruimte voor 2015 en 2016. In ruil voor aanpassingen in de pensioenen, de overschakeling op prijsindexatie en het voorlopig niet heffen van een herstelopslag, heeft het kabinet extra loonruimte ter beschikking gesteld. Dit akkoord geldt zowel voor de onderwijssectoren als ook voor de kabinetssectoren (o.a. gemeenten en provincies).

Gemeenschappelijk 

De kabinetssectoren en Onderwijs hebben gemeenschappelijk dat ze aangesloten zijn bij het ABP. Wanneer hier de regelingen worden aangepast heeft dat direct gevolgen voor alle sectoren. Daarnaast geldt ook voor alle sectoren dat het niet mogelijk was om tot een cao te komen over de jaren 2015 en 2016 (met uitzondering van WO en HBO). Struikelblok in de onderhandelingen was vooral het ontbreken van geld voor een fatsoenlijke loonstijging.

Hoe is de loonstijging opgebouwd?

In de onderstaande tabel is te zien hoe de stijging van de lonen is opgebouwd:

    2015 2016 structureel
Vrijval ABP 2015 per 1-1-2015 0,80%   0,80%
Vrijval ABP 2016 per 1-1-2016   1,40% 1,40%
Verhoging 2015 per 1-9-2015 1,25%   1,25%
Verhoging 2016 per 1-1-2016   1,60% 1,60%
Eenmalige uitkering oktober 2015 500€    
Totaal   2,05% + 500€ 3,0% 5,05%

 

1 Voor het HBO en WO geldt dat de er een verrekening plaatsvindt met de loonafspraak over 2016

2. Voor PO, VO en MBO komen deze middelen onverkort beschikbaar

Hoe is de 1,4% vrijval ABP opgebouwd?

 

  • Volgens de rekenregels van ABP moet bij loonindexatie worden gerekend met 2,5% en voor prijsindexatie met 2%. Niet omdat de lonen altijd hoger liggen dan de inflatie, maar omdat de modellen dit voorschrijven.

 

Afspraak: vanaf 1 januari 2016 zal bij indexatie van de pensioenen sprake zijn van prijsindexatie in plaats van loonindexatie (door deze omschakeling is minder premie nodig en kan het vrijkomende bedrag gebruikt worden als loonruimte). Dit levert 1% loonruimte op vanaf 1 januari 2016.

 

  • In het geval de rente laag blijft is er het “voordeel” van het niet hoeven heffen van een mogelijke herstelopslag. Herstelopslagen zijn niet bijster effectief, een premieopslag van één procent leidt tot een verhoging van de dekkingsgraad met maar 0,1 procentpunt! 

 

Afspraak: er wordt tot 1 januari 2021 geen herstelopslag geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie (hierdoor kan ook dit bedrag gebruikt worden als extra loonruimte). Dit levert 0,4% loonruimte op vanaf 1 januari 2016

Welke gevolgen heeft dit akkoord voor de pensioenen?

In de afgelopen 15 jaar was de loonindex lager dan de inflatie. Over de periode van de laatste 40 jaar waren de lonen weer hoger, wat veroorzaakt werd door de loongolf in de jaren zeventig. Kortom, de effecten hangen sterk af van welke periode je neemt. Wie weet wat het beste uitpakt voor de komende decennia mag het zeggen! 

Het enige wat wel duidelijk is, is dat door de lage dekkingsgraad in het komende decennium waarschijnlijk niet geïndexeerd zal worden. Dan maakt een keuze voor welke indexering ook geen verschil.

Om te voorkomen dat straks blijkt dat er een ongunstige en onomkeerbare indexatiekeuze is gemaakt hebben partijen nadrukkelijk de mogelijkheid open gehouden om op een later moment terug te kunnen keren naar loonindexatie.

De loonsverhogingen werken volledig door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw.

Positief

Als FvOv/NVS-NVL leggen we dit bereikte akkoord met een positief advies aan u voor. Door dit akkoord is er sprake van een behoorlijke loonstijging met geringe tot geen consequenties voor de ontwikkeling van de pensioenen in de komende jaren. Tevens wordt het door dit akkoord mogelijk om op korte termijn in de sectoren VO en MBO cao’s te sluiten zonder dat daar sprake zal hoeven te zijn van de verslechtering van de overige arbeidsvoorwaarden. In het PO zal er een nieuwe cao worden gesloten met ingang van 1 juli 2016, de verhogingen zullen in de tussentijd wel worden uitgekeerd.

Hier kunt u de onderhandelaarsovereenkomst downloaden in pdf.

Docenten. met map‘We willen focussen op inhoud, reageren op de vraag vanuit het veld en enthousiasme genereren. We willen binnen ons vakgebied dè vindplek zijn van ondersteuning.’

Zo concludeerde voorzitter Dirk Speelman zijn presentatie van de ambities van de NVS-NVL tijdens de Ledenraad vergadering van 24 juni.

Lees meer...