logo VO raadAls school span je je dagelijks in om het beste uit alle leerlingen te halen. Je wilt leerlingen uitdagend onderwijs bieden en zo goed mogelijk voorbereiden op de volgende stap. Vanuit het programma maatwerk worden verschillende leernetwerken georganiseerd om scholen te helpen bij de realisatie van deze ambities. Een van de thema’s is doorstroom.

Lees meer...

Leerkracht met meisjeSinds 1 januari 2016 zijn samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO verantwoordelijk voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs. Tegelijkertijd zijn 18 samenwerkingsverbanden gestart met het loslaten van de landelijke criteria voor lwoo en het loslaten van de lwoo-licenties. Dat doen ze via een opting out.

Lees meer...

downloadLeraren moeten voortaan bevoegd zijn (of in opleiding) om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen en te verbeteren. Dit is afgesproken in het Nationaal Onderwijsakkoord. Op dit moment wordt er nog veel onbevoegd lesgegeven in het onderwijs (ruim 20%). De staatssecretaris heeft een plan van aanpak gemaakt om scholen te bewegen onbevoegde leraren te stimuleren om een bevoegdheid te halen.

Lees meer...

Foto 06 10 14 13 34 54De NVS-NVL is een vereniging in transitie. Wij willen een netwerkorganisatie voor leerling- en loopbaanbegeleiding zijn, die in de praktijk van alledag een plek inneemt tussen alle organisaties en lagen van het onderwijsveld. Wij willen vernieuwen om onze begeleiders in het onderwijs nog beter toe te rusten om hun leerlingen bij hun (loopbaan)ontwikkeling de best mogelijke begeleiding te bieden. Samen voor de toekomst van de leerling! 

Lees meer...

logo onderwijscooperatieHoe ver moeten leraren gaan in het opstellen van een standaard? Gaan we daadwerkelijk gedragsnormen afspreken? Door middel van verschillende activiteiten wil de Onderwijscoöperatie achterhalen welke waarden breed gedragen worden door de beroepsgroep, zodat we de professionele standaard op basis daarvan inhoud kunnen geven. Op 16 maart en 18 mei 2016 zijn er focusbijeenkomsten voor leraren.

Aanmelden

Waarom een professionele standaard?

Bij een professioneel georganiseerde beroepsgroep hoort een zekere mate aan zelfregulering: leraren spreken elkaar aan op elkaars functioneren. Deze zelfregulering is van belang om ongewenste bemoeienis van buitenaf te voorkomen. Zolang de beroepsgroep zich niet op een dergelijke wijze inspant om werk te maken van kwaliteit blijft de deur van de school, zogezegd, open voor buitenstaanders zoals politici om voor leraren te bepalen wat kwaliteit is. Een professionele standaard is een belangrijk vertrekpunt om tot zo’n zelforganisatie te komen. Daarin leggen leraren vast welke (minimum-) eisen zij aan elkaar stellen en waar ze elkaar op aanspreken. Het is daarmee vooral een aangrijpingspunt voor een dialoog over beroepskwaliteit die een belangrijk component is binnen het vormingsproces van het leraarschap als collectieve professie.

Afbeelding-professionele-keten-1-156x250De standaard is daarom zeker niet bedoeld als een instrument waarmee derden leraren kunnen afrekenen. Voor de duidelijkheid: werkgevers of de (lokale) overheid hebben geen recht van spreken met betrekking tot de vormgeving van de standaard. De professionele standaard is verbonden met twee andere schakels in de professionele keten, te weten het lerarenregister en het beginsel dat de leraar zeggenschap toekomt over zijn professioneel handelen. In het wetsvoorstel voor de invoering van het lerarenregister in 2017 wordt daarom ook de professionele standaard genoemd. De professionele standaard die door de beroepsgroep zelf wordt opgesteld is leidend voor de het professioneel statuut dat in iedere school dient te worden opgesteld. Dit professioneel statuut dient waarborgen te geven voor de professionele ruimte van de leraar.

Standaarden gebaseerd op waarden Hoever moeten we als leraren in het opstellen van deze standaard gaan? Gaan we daadwerkelijke gedragsnormen afspreken? Het ligt voor de Nederlandse professionele standaard niet voor de hand om een al te stringente mate van voorschrift voor gedrag te hanteren. Vanwege de vrijheid van onderwijs is de Nederlandse leraar weinig aan inmenging gewend, of het nu van de overheid komt of van de collectieve professie zelf, zal er niet toe doen. Het lijkt daarom verstandiger om de waarden te benoemen die in het gedrag herkenbaar moeten zijn zonder daarbij meteen al tot een norm te komen. Door middel van o.a. een internetconsultatie willen we achterhalen welke waarden breed gedragen worden door de beroepsgroep, zodat we de professionele standaard op basis daarvan inhoud kunnen geven.

Geachte heer Dekker,

Natuurlijk is het een leuk idee dat leerlingen de kans krijgen om een vak waar ze goed in zijn op een hoger niveau af te sluiten. Maar het stuit toch op een aantal praktische hobbels. Hieronder even een aantal concrete voorbeelden.

1. Een leerling die op vmbo-tl zit en een vak op havo-niveau wil gaan doen, moet de havo-stof van 5 jaar in 4 jaar doen. Hij doet het dus sneller. De betreffende leerling moet daarom zelfs beter zijn dan een havo-leerling.

2. De meerwaarde is niet duidelijk. Het levert een leerling namelijk niet echt iets concreets op. Een hbo-instelling mag een tl-leerling die zelfs in 5 vakken op havo-niveau examen doet niet aannemen. 

Ongeacht hoeveel vakken de leerling op havo-niveau afrond, het blijft een tl-leerling. Voor toelating op hbo moet je minimaal een havo-diploma hebben. Het diploma dat je haalt wordt bepaald door het vak dat je met het laagste niveau afsluit.

3. Wat zou een havo-leerling liever hebben? Een 6 voor een vak dat hij afrond op vwo-niveau of een 9 wanneer hij hetzelfde vak afrond op havo-niveau?

4. En dan het praktische punt voor scholen dat hetzelfde vak op een ander niveau ook wel eens een behoorlijk andere invulling kan krijgen. 

Hoe moet dat georganiseerd worden met les en ondersteuning? Als havo-leerling bij de vwo-klas de les volgen? En moet dat dan bij vwo-5 of bij vwo-6? Of misschien zelfs wel bij beide?

Het plan kan werken op vmbo omdat daar alle opleidingen/niveaus 4 jaar duren. Maar op havo en vwo zal het op problemen stuiten. Wanneer u dit echt een serieuze kans wil geven, dan moet u erover nadenken om het hele onderwijs op de schop te gooien. Als alle opleidingen in het voortgezet onderwijs hetzelfde aantal leerjaren hebben, dan kun je realistisch op verschillende niveaus examen doen.

Maar ja...... dan komen leerlingen met een ander eindniveau bij het vervolgonderwijs aan. En dan moeten daar ook aanpassingen plaatsvinden. Ik zeg niet direct dat je dat niet moet doen, maar ziet u meneer Dekker, het is niet zo eenvoudig als u denkt.

Bert Kingma
decaan Havo/Vwo
Lauwers College Buitenpost

kort nieuws wiskunde webformaatNatuurlijk wil ik op deze plek even kort terugblikken op het LOB congres van 4 februari. Veel mensen, veel workshops en slechts een plenaire lezing, maar wel een hele goede. Christoph Meng maakte duidelijk dat de kansen op werk voor een goede studiekeuze een belangrijke factor vormt. Onlangs verschenen cijfers over de hoeveelheden afgestudeerden die achteraf spijt hebben van hun studiekeuze.

Lees meer...

Meisje in klas luisterendDe daling van het aantal voortijdig schoolverlaters zet door. Het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met 1200 naar 24.451. Daarbij wisten vooral mbo-scholen veel voortgang te boeken. De uitval daalde daar naar 5%. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend.

Lees meer...

downloadCompensatie voor premieopslag ABP

De cao onderhandelingen voor PO, VO en MBO zijn nog steeds niet afgerond. Nu het kabinet besloten heeft de premieopslag (1%) voor het ABP pensioen te compenseren, gaan de gesprekken weer van start. Er moeten nog wel een paar flinke hobbels genomen worden. Daarbij gaat het met name om de vertaling van de Wet Werk en Zekerheid naar de verschillende sectoren. Tot nu toe is de salarisverhoging nog niet uitbetaald.

Lees meer...

lbboOp dinsdag 5 april organiseren onze collega's uit het PO de Beurs Beter Begeleiden in het Beatrix Theater in Utrecht. LBBO heeft voor bezoekers een spraakmakend programma in de aanbieding met plenaire lezingen van sprekers uit binnen- en buitenland en een informatiemarkt.

Lees meer...

MinOCWKom uit de comfortzone. Daartoe werden de deelnemers aan de LOB slotconferentie op 26 november opgeroepen. ROC-docenten, beleidsmakers, de MBO-raad en andere geïnteresseerden waren in Utrecht bijeen om na te denken over nieuwe manieren om leerlingen te stimuleren na te denken over hun loopbaan.

Lees meer...