Wat verandert er in het nieuwe schooljaar?

Met ingang van het 2020-2021 is er een aantal wijzigingen in het onderwijs. In dit artikel hebben we een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen.

 

1 Wet doorlopende leerroutes

2 Start pilots De nieuwe Leerweg

3 Wet gelijke kansen op doorstroom naar havo en vwo

4 Centrale rekentoets afgeschaft en schoolexamen rekenen ingevoerd 

5 Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo

 

Wet doorlopende leerroutes

De wet doorlopende Leerroutes voorziet iedere vmbo-school en mbo-instelling om gezamenlijke onderwijsprogramma’s aan te bieden. Deze onderwijsprogramma’s starten in het derde vmbo-leerjaar en eindigen met het behalen van een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4).

Hiermee wordt het ook mogelijk dat jongeren een mbo 2-opleiding binnen het vmbo afronden. De wet maakt deel uit van het programma Sterk beroepsonderwijs. In dit programma werken overheid, onderwijs en arbeidsmarktpartijen samen aan het versterken van het beroepsonderwijs.

Ter verbetering van de aansluiting en om jongeren te motiveren wordt ingezet op: - meer regionale samenwerking tussen vmbo en mbo (met de arbeidsmarkt); - regelruimte om doorlopende routes vmbo – mbo op alle niveaus mogelijk te maken; - een nieuwe leerweg in het vmbo.

Recht op studiefinanciering
Leerlingen staan tijdens de leerroute op twee instellingen ingeschreven. Dit kan tot verwarring leiden over het recht op tegemoetkoming scholieren, studiefinanciering en het studentenreisproduct. Kijk op de site van DUO om te controleren waarop de leerling recht heeft.

In dit kader is ook een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van regionale samenwerkingsinitiatieven in vmbo, mbo- en bedrijfsleven.

 

 

Start pilots De nieuwe Leerweg

Vanaf september 2020 gaan de doorontwikkelgroepen van start met het vormgeven en uitproberen van het praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg. Vanaf december 2020 starten de eerste pilotscholen met het programma.

In aankomend schooljaar krijgen pilotscholen de gelegenheid om zich goed voor te bereiden op het praktijkgerichte programma en om leerlingen te werven. Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen de praktijkgerichte examenprogramma’s met leerlingen in het derde leerjaar gaan draaien. De pilot duurt tot eind van het schooljaar 2023-2024. In deze periode hebben twee groepen leerlingen examen gedaan in de praktijkgerichte programma’s. In 2024 moeten alle vmbo-scholen die nu de gemengde leerweg en/of de theoretische leerweg aanbieden, de nieuwe leerweg aan gaan bieden. GL en TL stoppen dan te bestaan. 

Lees hier en hier voor onze eerdere berichten over Sterk Beroepsonderwijs

 

 

Wet gelijke kansen op doorstroom naar havo en vwo

Vanaf 1 augustus 2020 mogen leerlingen die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, naar de havo doorstromen. Havisten mogen zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. Dit is ook van toepassing op de leerlingen die eindexamen hebben gedaan in het schooljaar 2019-2020. Samen met de VvSL heeft de NVS-NVL meerdere malen advies gegeven aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gereageerd op het wetsvoorstel waarbij wij o.a. hebben gewezen op het belang dat profielen aansluiten, het belang van LOB (in de onderbouw), het hiaat bij wiskunde en dat een extra vak geen garantie is voor een succesvolle doorstroom naar een optimale toekomst. In het besluit van de regering  wordt terecht gewezen op het belang dat scholen binnen het LOB-beleid aandacht bieden voor het doorstroomrecht.

 

 

Centrale rekentoets afgeschaft en schoolexamen rekenen ingevoerd 

De centrale rekentoets is vanaf het aankomende schooljaar - met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2019 - afgeschaft. Voor leerlingen met wiskunde in het pakket worden de rekenvaardigheden geïntegreerd in de eindtoetsing voor wiskunde. Leerlingen zonder wiskunde krijgen vanaf schooljaar 2020-2021 een apart schoolexamen rekenen. Zie voor meer informatie de themapagina Rekentoets van de VO-raad.

 

Wil jij ook leren hoe je docenten en management mee kunt krijgen in doorlopende LOB-leerlijnen?  Of wil jij voorbereiden op je rol als LOB'er in de nieuwe leerweg? Of heb jij begeleiding nodig bij het opstellen van LOB-beleid met betrekking tot het doorstroomrecht havo en vwo? Kijk dan op de website van onze NVS-NVL Academie