Verlenging Kwaliteitsagenda LOB

In januari is de kwaliteitsagenda LOB VO geëvalueerd door het LAKS, de beide decanenverenigingen NVS-NVL en VvSL en de VO-raad, de initiatiefnemers van de agenda. Gezamenlijk is geconcludeerd dat er in de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt is in de verankering van LOB in het voortgezet onderwijs, maar dat er ook scholen zijn die nog stappen te zetten hebben op dit gebied. 

Kwalitatief goede LOB, ingebed in de kwaliteitscyclus van de school, gedragen door de hele school en gewaardeerd door leerlingen, is nog niet overal vanzelfsprekend. Er is daarom afgesproken om de kwaliteitsagenda LOB VO te verlengen, in elk geval tot en met 2022. Om scholen te ondersteunen, zal de kwaliteitsagenda worden aangevuld met enkele concrete instrumenten.


Inhoud Kwaliteitsagenda LOB VO

De Kwaliteitsagenda LOB VO vormt de invulling van de motie Duisenberg (november 2016), waarin de regering werd verzocht om tot landelijke normen voor LOB te komen. Aanleiding voor de motie was het 10-puntenplan ‘Aanval op de uitval’, dat de NVS-NVL, het ISO en het LAKS samen met de VVD, CDA en PvdA in juni van 2016 presenteerden. In de agenda wordt een sluitende aanpak van LOB beschreven: van visie en beleid naar concrete activiteiten en systematische kwaliteitsbewaking. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, kan het dienen als startinstrument, inventarisatie-instrument en evaluatie-instrument. Het bestuur van de school evalueert jaarlijks met de MR het LOB-beleid en betrekt daarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens, waaronder tenminste de tevredenheid van de leerlingen. De onderwijsinspectie is met de Kwaliteitsagenda LOB uitgerust om vo-scholen te benaderen over de verankering van LOB.


LOB-beleid in het schoolplan

De NVS-NVL heeft zich er hard voor gemaakt dat in de Kwaliteitsagenda expliciet zou worden opgenomen dat scholen hun visie op LOB en hun LOB-beleid dienen vast te leggen in het schoolplan. ‘Zonder die zin zou de Kwaliteitsagenda LOB nog te vrijblijvend zijn geweest’, stelde Peter Huwae bij de ondertekening van de Kwaliteitsagenda LOB in 2017. Hij kreeg hierin gelijk. De afgelopen jaren heeft het Expertisepunt LOB twee keer een LOB monitor uitgevoerd, waarin de stand van zaken rondom LOB in kaart werd gebracht. De uitkomsten waren voorzichtig positief, maar juist het borgen van LOB-beleid in het schoolplan en de kwaliteitscyclus van de school behoeft nog aandacht. ‘Zolang dat niet gebeurt blijft de kwaliteit van LOB teveel persoonsafhankelijk en blijf je dus verschillen houden tussen scholen en binnen scholen. En juist die verschillen tussen scholen maakt dat de Kwaliteitsagenda LOB nog nodig is’, zegt Tessa Leonhard, directeur van de NVS-NVL. Ook de brede betrokkenheid in de school is nog een belangrijk aandachtspunt. ‘Ik zie dat decanen keihard werken om goede LOB te bieden, maar zij voelen zich nog te vaak alleen staan in de school’. Naast betrokkenheid hebben decanen behoefte aan voldoende tijd om hun taken uit te voeren en aan professionalisering; niet alleen van hun zelf maar bijvoorbeeld ook van mentoren.  

 

Zelf aan de slag met de Kwaliteitsagenda LOB

Als decaan kun je de kwaliteitsagenda LOB gebruiken als gespreksdocument met je schoolleiding of mentoren.

Wil je weten hoe jouw school ervoor staat als het gaat om LOB? Doe de LOB APK. Wil je met de school een verbeterslag maken op het gebied van LOB? Volg dan het online leertraject LOB (met coach)