Veelgestelde vragen over de fusie van de NVS-NVL met de VvSL

Veelgestelde vragen en antwoorden over de fusie van de NVS-NVL met de VvSL vind je op deze pagina.

 

 1. Wat is ook alweer de belangrijkste reden om samen te gaan met de VvSL?

De VvSL en NVS-NVL werken al enkele jaren en in toenemende mate nauw samen, met name waar het gaat om landelijke ontwikkelingen rondom LOB. Er blijkt meer te zijn dat ons bindt dan dat ons scheidt. De beide verenigingen zien voor zichzelf een leidende rol als het gaat om LOB in het hedendaagse en toekomstige onderwijs. Die ambitie vraagt om één krachtige, toekomstgerichte en toekomstbestendige vereniging. De leden, het onderwijsveld en andere relevante stakeholders zijn gebaat bij één duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor LOB in het gehele onderwijs. Het bundelen van krachten stelt de verenigingen bovendien in staat een betere kwaliteit van dienstverlening te bieden aan de leden. In verkennende gesprekken hebben beide verenigingen de ambitie uitgesproken om een leidende rol in te nemen als het gaat om LOB in het hedendaagse en toekomstige onderwijs. Daarvoor is het noodzakelijk dat we de krachten bundelen.


2. Welke voordelen zijn er nog meer?

Op dit moment is er een overlap tussen de beide verenigingen; we doen dus dingen dubbel. Het samen gaan levert ons tijd en geld op om te investeren in een nog betere dienstverlening en belangenbehartiging voor al onze leden, dus ook niet-LOB’ers zullen van de fusie profiteren.


3. Hoe is het fusieproces tot stand gekomen hoe hebben jullie de leden daarbij meegenomen?

Na een aantal verkennende gesprekken tussen de twee besturen in 2019 hebben wij de voordelen van een gezamenlijke toekomst opgetekend en op 2 maart 2020 met alle leden gedeeld. Vervolgens hebben we onderzocht hoe die gezamenlijke toekomst eruit zou moeten zien. Dat leidde tot de intentieverklaring om tot een voorstel voor een juridische fusie van de twee verenigen te komen. Deze werd op 6 april 2020 ondertekend en gedeeld met de leden. Daarna is een stuurgroep van twee leden van de VvSL en twee leden van de NVS-NVL samen met een onafhankelijk procesbegeleider aan de slag gegaan met het fusievoorstel. Onderdeel daarvan is een bijeenkomst met leden geweest die konden meedenken over hoe de toekomstige vereniging eruit zou moeten zien. Dat hebben we gebruikt als uitgangspunt voor de nieuwe statuten. Verder is het fusievoornemen een vast onderwerp geweest op de vergaderingen van de Ledenraad. We hebben tot nu toe louter positieve en bemoedigende reacties van leden gehad. Dat gaf ons het vertrouwen om door te zetten. 

Op 25 maart en op 24 juni hebben de leden van de beide verenigingen vóór de fusie gestemd.

     

4.  Hoe gaat het nu verder? 

We hebben ervoor gekozen om te fuseren op hoofdlijnen. Dat betekent dat vooraf niet alle details bekend zijn van hoe de vereniging er na de fusie uit ziet. De gezamenlijke ambitie en toekomstvisie staat voorop. Tezamen met de organisatiestructuur zijn die opgetekend in de statuten. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen aan de slag gegaan om te komen tot een activiteitenplan voor het overgangsjaar 2021-2022. Op 1 augustus zal de fusie formeel plaatsvinden en dan zullen ook de naam en het bestuur van de nieuwe vereniging bekend worden gemaakt. Het is aan de ‘nieuwe leiding’ om vorm te geven aan de verdere integratie van de twee verenigingen en een meerjarenplan te vormen. 

                              

5. Hoe zal de nieuwe vereniging eruitzien na de fusie?

In grote lijnen is dat als volgt. De nieuwe vereniging kent 4 secties:

  • Sectie LOB vmbo
  • Sectie LOB havo-vwo
  • Sectie MBO
  • Sectie Leerlingondersteunining

De Ledenraad vormt het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit een evenredig deel van afgevaardigden van die secties. Er is een bestuur op afstand. De dagelijkse leiding berust bij de directeur, die voor de uitvoering een bureau met medewerkers ter beschikking heeft.

Elke sectie kent een beleidsmedewerker die op het bureau werkzaam is en een sectiecommissie die fungeert als klankbord en ondersteuning voor de beleidsmedewerkers. De standplaats van het bureau is de huidige locatie van de NVS-NVL aan de Mariahoek in Utrecht.

Het bestuur van de nieuwe vereniging zal bestaan uit drie leden van het VvSL bestuur, drie leden van het NVS-NVL bestuur en een onafhankelijk voorzitter. 

Secties


 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wat verandert er voor leden van de NVS-NVL?

Er komt een nieuwe vereniging met een nieuwe naam, dus alles zal in een nieuw jasje worden gestoken, maar er blijft voor leden van de NVS-NVL aanvankelijk ook  veel hetzelfde: het bureau, de directeur, de locatie aan de Mariahoek. Ook de meeste activiteiten zullen doorgaan: de cursussen en trainingen, de congressen, de informatievoorziening via nieuwsbrieven en tijdschrift, de aansluiting bij de FvOv, onze bijdragen aan landelijke projecten. Wel proberen we natuurlijk te leren van de kwaliteiten van de VvSL en daarmee iets extra’s te bieden, bijvoorbeeld door te differentiëren en daarmee nog beter aansluiten bij de behoeften van de verschillende doelgroepen. En uiteindelijk hopen we als krachtige toekomstbestendige vereniging onze ambities te vergroten en verwezenlijken.
 

7. Wat wordt de nieuwe naam van de vereniging?

Dat is nog niet bekend, maar er is een werkgroep die zich daar nu over buigt. Op 1 augustus zal de naam bekend zijn. 

8. Hoe werkt het met de contributie als er per 1 augustus een nieuwe vereniging is?

De contributiefactuur voor 2021 is in januari verstuurd en (als het goed is) al betaald. Je krijgt dan ook geen nieuwe factuur na 1 augustus; pas in 2022 kun je een nieuwe contributiefactuur verwachten. Meer informatie daarover volgt later.

Leden die nu al lid zijn van beide verenigingen, kunnen dit aan ons laten weten via bureau@nvs-nvl.nl . Er wordt geen geld terug gestort, maar er zal bij de nieuwe contributie inning een correctie plaatsvinden.

9. Wat kan ik doen als ik nog vragen of opmerkingen heb over de fusie?

Vragen en opmerkingen over de fusie zijn altijd welkom. Je kunt het beste mailen naar directeur Tessa Leonhard via t.leonhard@nvs-nvl.nl