Staat van het Onderwijs

Op 22 april 2020 publiceerde de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs. Hierin wordt de balans opgemaakt over het functioneren van het onderwijsstelsel in het afgelopen schooljaar. In dit artikel wordt stilgestaan bij de belangrijkste conclusies op het gebied van loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning, met daarbij een koppeling aan de activiteiten van de NVS-NVL.  

 

Voortgezet (speciaal) onderwijs

Volgens het rapport richt het voortgezet onderwijs zich voornamelijk op het eindexamen en is er geringe aandacht voor alledaagse vaardigheden. (Onderwijs, 2020, pp. 85, 90). Het aantal leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) dat na schoolverlaten een vervolgopleiding doet, ligt lager dan verwacht. Door beperkte baankansen begint een deel van de jongeren uit het VSO later alsnog aan een vervolgopleiding. Uitstroom naar werk verloopt volgens de inspectie van het onderwijs beter wanneer de arbeidsvoorbereiding van de school in samenwerking met reguliere praktijkscholen, werkgevers en gemeente gebeurt (Onderwijs, 2020, p. 123). 

Om scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs, hebben de NVS-NVL, de VvSL, het LAKS en de VO-raad, gesteund door het ministerie van OCW, de Kwaliteitsagenda LOB opgesteld.


MBO

MBO-instellingen faciliteren een leven lang leren met de flexibele onderwijstrajecten die zijn afgestemd op de diverse studentenpopulaties en de vraag van de arbeidsmarkt (Onderwijs, 2020, p. 137). Gedegen loopbaanontwikkelingsbegeleiding is hierbij onmisbaar. De jongere van nu is de werknemer van de toekomst en moet in staat zijn om flexibel in te spelen op een arbeidsmarkt die nu nog ongewis is.

Ellen Rozeman, coördinator van de NVS-NVL Academie, schreef hierover een artikel dat eerder verscheen in Bij de Les.

Een mbo 4-vooropleiding blijkt gunstig voor studenten die afstuderen aan een hbo-bachelor opleiding. Zij hebben iets vaker werk dan hbo-bachelor-gediplomeerden met een havo/vwo-vooropleiding. Daarnaast is het perspectief op de arbeidsmarkt voor uitvallers in het hoger onderwijs voor studenten die al een mbo 4-diploma hadden beter. Waarschijnlijk omdat zij kunnen terugvallen op een beroepsgericht programma (Onderwijs, 2020, pp. 146, 193).


Meldcode Huiselijk geweld

Nagenoeg alle scholen zijn in het bezit van een meldcode. Uit onderzoek van het CBS (2019) blijkt echter dat er relatief weinig meldingen worden gedaan bij Veilig Thuis. Een verklaring die hiervoor wordt gegeven, is dat voor docenten en schoolleiders de stap om daadwerkelijk een melding te maken (te) groot is. (Onderwijs, 2020, pp. 91, 103). Meer kennis over en ervaring met deze meldcode kan helpen om deze stap te verkleinen. 

De NVS-NVL heeft een leidende rol gespeeld bij de vernieuwing van de meldcode huiselijk geweld in het onderwijs en is ook betrokken geweest bij de onlangs geïntroduceerde app ‘meldcode kindermishandeling’Verschillende trainingsmodules van de NVS-NVL Academie richten zich op de ins en outs van de Meldcode, het afwegingskader, de werkwijze van Veilig Thuis, welke wettelijke eisen er voor scholen zijn en de rol van de zorgcoördinator (vertrouwenspersoon, intern begeleider, mentor, etc.) daarin. Hierdoor krijgen scholen meer vertrouwen hoe de meldcode kan worden ingezet.


Denkvaardigheden en reflecteren

Uit de Staat van het Onderwijs blijkt dat er meer aandacht nodig is voor (hogere) denkvaardigheden en reflecteren (Onderwijs, 2020, p. 85). Hiervoor is het van belang dat begeleiders, docenten, mentoren en leerlingen inzicht hebben in het leerproces. De NVS-NVL onderstreept dit en biedt verschillende mogelijkheden voor professionalisering van begeleiders, docenten en mentoren. Met als doel om de kwaliteit van loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning op scholen en mbo’s te verbeteren.

Door het hele rapport valt het op dat meisjes het in het vo, mbo, hbo en wo het beter doen dan jongens, maar dat ze die voorsprong niet behouden wanneer zij de arbeidsmarkt betreden (Onderwijs, 2020, pp. 93, 141, 147).

Lees hier het integrale rapport: de Staat van het Onderwijs