Resultaten van onze enquête over LOB in het mbo

De NVS-NVL zet zich al decennia in voor goede begeleiding in het vo en mbo. Het aantal mbo-leden binnen de NVS-NVL is niettemin ondervertegenwoordigd. Beleidsmedewerker LOB Sandra Mors ziet het als een speerpunt om de meerwaarde van onze vereniging voor mbo’ers te verbeteren. Daarom heeft zij een in de eerste helft van 2018 een enquête uitgezet onder LOB’ers in het mbo. In dit artikel haar resultaten en bevindingen.

mbo

Uit de resultaten (106 respondenten) die Sandra Mors heeft bekeken, blijkt onder meer dat mbo-leden van de NVS-NVL tevreden zijn over onze informatievoorziening. Zij beoordelen deze met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Dat is een mooi cijfer dat ruimte biedt voor optimalisering.

De resultaten geven daarnaast beter inzicht in de werkzaamheden die LOB’ers in het mbo uitvoeren. Voor het grootste gedeelte bestaan de deze uit LOB-gespreksvoering en het geven van LOB-lessen (74%). Daarnaast bestaan ze uit LOB beleid maken (37%) en in mindere mate begeleiding naar werk (18%). Dit biedt aanknopingspunten voor de ondersteuning die de NVS-NVL kan bieden met de NVS-NVL Academie.

De thema’s die de respondenten aangeven belangrijk te vinden zijn ‘ondersteunen & begeleiding’, ‘aandacht voor de wet vroegtijdige aanmelding en toelatingsrecht’, ‘doorstroom vmbo-mbo-hbo’, ‘aandacht voor doorstroomdossier’, ‘integratie binnen het curriculum’ en ‘borging van LOB beleid’. De NVS-NVL zal er alert op zijn deze thema’s op de agenda te zetten en te houden.

Dé begeleider op het mbo
Wat tot slot uit de resultaten naar voren kwam, is dat dé begeleider op het mbo niet bestaat. Per instelling is het verschillend hoe LOB georganiseerd is, waardoor LOB’ ers verscheidene functienamen en takenpakketten kennen. Die verschillen zien we tussen mbo’s, maar ook binnen mbo’s en tussen verschillende afdelingen en sectoren. Dit maakt het moeilijk om de juiste persoon te bereiken en goed in te kunnen spelen op behoeften  van alle LOB’ers die binnen het mbo werkzaam zijn.

Het is ons duidelijk geworden dat om LOB binnen het mbo te verbeteren en te verankeren, wij niet alleen de LOB’er moeten aanspreken, maar ons ook moeten richten op beleidsmakers, afdelingsleiders en sectordirecteuren. Dit is in lijn met de uitkomsten van de de startmeting van het expertisepunt LOB en een recent onderzoek van Aniek Draaisma.

Het gehele rapport van de enquête is hier te downloaden (pdf). Reageren? Graag! Mail naar s.mors@nvs-nvl.nl