Reactie NVS-NVL op Kamerbrief 'Sterk technisch vmbo'

Minister Slob stelt 231 miljoen euro beschikbaar om techniekonderwijs te verbeteren. Dat schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer. In dezelfde brief gaat hij in op de monitor ‘De vernieuwing vmbo: hoe geven scholen vorm aan de nieuwe profielen, keuzevakken en lob?’. Er is een LOB-inhaalslag gemaakt op het vmbo. In dit artikel reageert beleidsmedewerker Sandra Mors op de Kamerbrief van Slob.

door Sandra Mors

Om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen, krijgen 45 regio’s in totaal ruim 231 miljoen euro. Dat is bijna 16.000 euro per leerling. De plannen voor beter techniekonderwijs zijn van vmbo-scholen, mbo’s en lokale en regionale bedrijven (bron). Op 1 juli schreef minister Slob het volgende aan de Kamer: ‘De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom hebben vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven samen plannen gemaakt. De ambitie die daar uit spreekt is geweldig. Het enthousiasme spat van de pagina’s af.’ Lees de hele brief hier.

Vorig jaar liet minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet  extra geld voor techniekonderwijs beschikbaar stelde. In de brief vroeg hij scholen daarom voor 1 april 2019 een regionaal plan voor de periode 2020 – 2023 in te dienen. Het plan moest zijn opgesteld met relevante regionale partijen, scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid. De subsidie van 231 miljoen euro is gebaseerd op deze plannen.

'De NVS-NVL onderstreept het belang van de regionale samenwerking'

Reactie NVS-NVL

De NVS-NVL onderstreept het belang van de regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. De NVS-NVL is een voorstander dat alle leerlingen praktische kennis en vaardigheden aanleren en daarmee ervaringen binnen en buiten de school opdoet. Wij zijn van mening dat LOB van groot belang is voor het slagen van de doorlopende leerlijnen en samenwerking tussen vmbo-mbo-en samenwerking in de regio. De NVS-NVL heeft het ministerie van OCW vorig jaar aangegeven LOB te missen in de beoordelingskaders van de plannen en geadviseerd LOB alsnog op te nemen in de kaders, zodat de onafhankelijke commissie de aandacht voor LOB in de plannen mee kan nemen in de beoordeling.

Slob: inhaalslag LOB in het vmbo

De minister heeft in zijn brief van 1 juli ook aandacht voor LOB en verwijst naar de in juni uitgebrachte monitor ‘De vernieuwing vmbo: hoe geven scholen vorm aan de nieuwe profielen, keuzevakken en lob?’ Deze monitor is hier te downloaden.

Uit deze monitor blijkt dat binnen de scholen meer werk van LOB wordt gemaakt en dat scholen op LOB een inhaalslag hebben gemaakt. Uit de monitor blijkt dat LOB duidelijk een betere status gekregen heeft en dat scholen zich zeer bewust zijn van het belang ervan. Verdere professionalisering is nog een punt van aandacht waaraan gewerkt dient te worden. Hoe zorg je dat docenten LOB-gesprekken voeren met leerlingen en hen begeleiden in de vingers krijgen? Dit vraagt andere competenties dan voorheen en blijkt op veel plekken nog verbeterd te kunnen worden, opdat LOB sterker geïntegreerd wordt.

'Wij zien erop toe dat LOB en Brede Vorming in alle negen leergebieden een rol krijgt'

De NVS-NVL heeft bij aanvang van curriculum.nu, samen met de VvSL, de ontwikkelteams van de leergebieden handvatten geboden voor het integreren van LOB in de bouwstenen van hun leergebied (bekijk daarvoor ons LOB-visiedocument in pdf). Daarnaast hebben wij de teams meerdere malen voorzien van feedback op de ontwikkelde visies en bouwstenen. Wij zien erop toe dat LOB en Brede Vorming in alle negen leergebieden een rol krijgt. De NVS-NVL is een voorstander dat alle leerlingen praktische kennis en vaardigheden aanleren en daarmee ervaringen binnen en buiten de school opdoet. Regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is hiervoor noodzakelijk. In onze visie onderschrijven wij daarom de binding met de maatschappij en het vervolgonderwijs en/of het arbeidsveld.

Verbeter de LOB op jouw school

In de monitor ‘De vernieuwing vmbo: hoe geven scholen vorm aan de nieuwe profielen, keuzevakken en lob?’ wordt de conclusie getrokken dat als gevolg van de prominente plek van LOB binnen het onderwijs en meer mogelijkheden tot maatwerk, leerlingen enthousiaster en meer gemotiveerd raken , wat een positieve invloed heeft op hun studieresultaten. Daarnaast geeft 90% van de bevraagde schoolleiders aan dat verdere professionalisering voor LOB nodig is. De NVS-NVL is dé partij voor het professionaliseren op het gebied van LOB en het adviseren en ondersteunen van de verschillende partijen om goede begeleiding te kunnen bieden bij de loopbaanontwikkeling van de leerling. Dit met het doel leerlingen te begeleiden naar hun optimale toekomst, binnen de maatschappij van de toekomst. Kijk voor meer informatie op het gebied van professionalisering op

https://nvs-nvl.nl/academie/