LOB binnen de Nieuwe Leerweg vmbo

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. In dit artikel lees je de stand van zaken en lees je de uitkomsten van een onderzoek onder onze leden over LOB en de Nieuwe Leerweg.

>> Lees hier de laatste update rondom de Nieuwe Leerweg <<

 

Binnen deze leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma. Het doel van de nieuwe leerweg is om leerlingen optimaal voor te bereiden op een vervolgopleiding in het mbo of de havo, zodat ze een gefundeerde keuze maken voor een opleiding in een sector die bij hen past. Dit schooljaar (2020/2021) zijn 137 scholen gestart met de pilot praktijkgerichte programma’s. Deze scholen werken mee aan het ontwikkelen van praktijkgerichte programma’s en daarmee het vormgeven van de nieuwe leerweg. Tot de zomervakantie 2021 geven de pilotscholen deze programma’s vorm, vanaf schooljaar 2021/2022 zullen de praktijkgerichte programma’s met leerlingen in het derde leerjaar gaan draaien.

Onder begeleiding van de SLO hebben de VO-raad, de Stichting Platform Vmbo (SPV) en het Platform-TL een kader ontwikkeld voor praktijkgerichte programma’s. Het doel van dit kader is antwoord te geven op de vraag waar een praktijkgericht programma aan moet voldoen. In het kader is onder andere de rol van LOB opgenomen. Bron: https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-leerweg

 

Peiling

Onlangs heeft de NVS-NVL een peiling gehouden onder onze leden met betrekking tot LOB binnen de Nieuwe Leerweg. De peiling is voornamelijk ingevuld door teamleiders, schoolleiders, decanen, LOB coördinatoren en stagebegeleiders die werkzaam zijn bij één van de pilotscholen. Hieronder hebben we een samenvatting gemaakt van de belangrijkste zaken die uit de peiling zijn gekomen:

  • Mentoren, docenten, decanen krijgen een andere rol. Daar waar LOB bij een aantal TL-scholen meer in de 1e lijn (de decaan) lag, krijgt deze nu meer een rol in de 2e lijn waarbij ook mentoren en docenten een actievere rol krijgen in de procesbegeleiding van LOB.
  • Docenten en mentoren dienen zich nog actiever bezig te houden met LOB en decanen dienen zich met meer bezig te houden dan alleen de profiel- en studiekeuze.
  • Draagvlak voor LOB wordt groter. Echter wordt door de respondenten aangegeven dat de focus en het nut van LOB nog niet voldoende leeft bij de schoolleiding, docenten en mentoren. Zij geven aan dat hiervoor kennis nodig is hoe LOB te implementeren, door o.a. scholing op het gebied van coaching- en gespreksvaardigheden bij de docent en praktijkbegeleiders.
  • Als laatste werd aangegeven dat voor een goed slagen van LOB binnen de Nieuwe Leerweg er vooral draagvlak moet zijn vanuit het management en duidelijkheid moet zijn over de rollen, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot LOB. Hier ligt volgens de respondenten een belangrijke rol voor de schoolleiding.

De respondenten vragen zich het volgende af:

  • Hoe kunnen we LOB integreren in het curriculum van de nieuwe leerweg en binnen het PTA?
  • Hoe kan de doorstroom naar de havo worden gewaarborgd, hoe gaan we om met instromers vanuit havo?
  • Hoe leg ik als school contact met bedrijven en bouw ik een netwerk op met bedrijven?
  • Hoe gaan we de samenwerking met overheid, organisatie en onderwijs implementeren en borgen?
  • Hoe moeten de vakkenpakketten eruit zien?
  • Welke keuzemogelijkheden moeten we bieden?

Workshop ’Samen bouwen aan LOB’
Tijdens de workshop ’Samen bouwen aan LOB’ die Simone Slagboom (lid ledenraad NVS-NVL) en Sandra Mors (beleidsmedewerker NVS-NVL) namens de NVS-NVL verzorgden tijdens de schoolleiders conferentie ’The Next Step’ van Platform TL zijn deze punten met de deelnemers besproken. Daarna zijn de deelnemers in break-out rooms hierover in gesprek gegaan. Uit deze gesprekken bleek ook dat de rollen en taken met betrekking tot LOB in de Nieuwe Leerweg nog niet voldoende duidelijk Vooral voor het management is hier nog een inhaalslag te maken met betrekking tot de facilitering en de borging. De kwaliteitsagenda LOB was bij de meerderheid van de deelnemers nog niet bekend.

 Oud-voorzitter van Platform TL Bart Engbers schreef eens:

'De schets van de Nieuwe Leerweg laat duidelijk zien dat alle docenten betrokken moeten zijn bij de realisering ervan. Bijna alle docenten zullen de rol van procesbegeleider/coach (terminologie per school verschillend) krijgen waaraan een aantal taken verbonden is zoals in het algemene deel geschetst. Een algemene scholing op dit terrein is een voorwaarde. Samenwerking met de NVS-NVL is zeer gewenst.' 

De uitkomsten uit de peiling en uit de gesprekken zijn niet nieuw. Hetzelfde blijkt ook uit de LOB-monitor van het Expertisepunt LOB. Sandra Mors vertelt dat de NVS-NVL regelmatig aanwezig is op conferenties en congressen voor het geven van workshops over de taak van schoolleiders om de medewerkers te motiveren, te activeren en te faciliteren om zo LOB te verbinden aan de schoolambities. ‘Zo kwam ik na afloop van een workshop met een teamleider in gesprek. Zij gaf aan dat de workshop een eyeopener was geweest. Zij was zich niet zo bewust geweest van haar verantwoordelijkheid als teamleider met betrekking tot LOB. Ze had LOB vooral gezien als feestje van de decaan, die leuke activiteiten organiseert zoals een beroepenmarkt en een oud-leerlingen avond en ze was al tevreden met een goede afvink methode waar de mentoren mee uit de voeten konden. Na de workshop was zij zich bewust dat zij op macro niveau ook mede verantwoordelijk is voor de LOB Visie en het LOB Beleid. Ze had zich voorgenomen de decaan te gaan ondersteunen in het borgen van LOB. Hiervoor wilde ze het draagvlak bij alle actoren verhogen en een goede rol-, taak- en verantwoordelijkheidsverdeling van de verschillende actoren maken. We hebben een afspraak gemaakt om te kijken hoe de academie hier in kan bijdragen. We zijn in gesprek over een maatwerktraject waarbij de schoolleider, decaan, mentoren, docenten, ouders en leerlingen betrokken worden. Doel van het maatwerk is een doorlopende LOB leerlijn vanaf de brugklas en de leerling centraal stellen. Ik vind het heel mooi dat wij hier als vereniging aan mogen bijdragen en dus niet alleen een belangenvereniging zijn voor decanen maar uiteindelijk ook daadwerkelijk bijdragen aan de loopbaanbegeleiding en -voorbereiding van jongeren.’

Wil jij ook duidelijkheid over de rollen en taken met betrekking tot LOB in jouw school en samen met je team LOB borgen binnen jullie onderwijs? Kijk eens bij ons opleidingsaanbod of neem contact op met onze Academiecoördinator, Kristella Hak voor een maatwerktraject: k.hak@nvs-nvl.nl

>> Lees hier de laatste update rondom de Nieuwe Leerweg <<