Kabinet investeert 8,5 miljard in het onderwijs om jongeren perspectief op een goede toekomst te bieden

Op 17 februari presenteerden de ministers van OCW, Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, het Nationaal Programma Onderwijs. Het plan beschrijft hoe er de komende 2,5 jaar 8,5 miljard extra in alle sectoren van het onderwijs geïnvesteerd zal worden, om leerlingen en studenten in deze coronacrisis te helpen en hen alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst te bieden. Via de FvOv heeft de NVS-NVL mogen meelezen met het programma.

 

Een groot deel van het geld (6 miljard) gaat naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, maar ook voor het mbo en ho wordt extra geld uitgetrokken. Het is onder meer bestemd voor jongeren die door corona vertraging oplopen en extra begeleiding nodig hebben. De NVS-NVL werd vanuit de FvOv gevraagd feedback te leveren op het concept plan. ‘Wij hebben er op aan gedrongen dat het Nationaal Programma Onderwijs zich niet alleen richt op de cognitieve ontwikkeling van jongeren, maar juist ook op hun sociaal-emotionele ontwikkeling’, aldus directeur Tessa Leonhard. ‘We zijn verheugd dat terug te lezen in het uiteindelijke plan’.

De ministers wijzen op het belang van extra studie- en studentenbegeleiding, vooral voor kwetsbare leerlingen en studenten. Dit is hard nodig volgens Elzeline Bergisch, beleidsmedewerker leerlingondersteuning bij de NVS-NVL en tevens Coördinator Passend Onderwijs op het Amadeus Lyceum. Zij signaleert dat het aantal jongeren met een ondersteuningsbehoefte door de coronacrisis is gegroeid en dat niet op alle scholen de begeleiding optimaal verloopt, waardoor jongeren soms uit beeld raken. Wel vindt zij het belangrijk om heldere definities te formuleren met betrekking tot ‘kwetsbare leerlingen’. ‘De negatieve lading die een dergelijke term kan hebben, even als bijvoorbeeld het recent veel gehoorde “onderwijsachterstanden”, kan een averechts effect hebben op wat je wil bereiken’. Verder is het belangrijk om de werkdruk van begeleiders en ondersteuners te bewaken. ‘De caseload is enorm toegenomen; er is extra tijd en geld nodig om een goede kwaliteit van begeleiding te waarborgen’.

De leerling centraal en niet het systeem, is een belangrijke boodschap in het plan, waar de NVS-NVL zich goed in kan vinden. De ministers benadrukken dat extra aandacht voor studiekeuze de komende jaren nodig zal zijn in de overgang naar het vervolgonderwijs. Zo kondigen zij voorwaardelijke en ruimere vormen van toelating vanuit het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs aan, onderwijsverlenging en de eventuele (langere) verblijfsduur van studenten in het mbo en ho.

Sandra Mors, beleidsmedewerker LOB bij de NVS-NVL en tevens decaan bij het Stedelijk Lyceum te Zutphen, zou graag een stapje verder gaan. ‘Zoals het programma nu geschreven is richt het zich op “herstel” en “perspectief”. Daarbij wordt dus uit gegaan van teruggaan naar de situatie zoals die was voor corona. Wij zouden liever niet terug- maar vooruit gaan; de bestaande situatie aangrijpen als een kans om het stelsel onder de loep te nemen en meer ontwikkelingsgericht in plaats van systeemgericht te maken.’

Ons geluid is daarin niet uniek. Sandra wijst op het discussiestuk De Toekomst van ons Onderwijs, dat door de coronacrisis in een la is komen te liggen. En er zijn meer voorbeelden te noemen van initiatieven in die richting. Ook sluit het aan op het advies van het  Europese Parlement (EP) om op de korte termijn te komen met een vernieuwde Europese Skills Agenda. Volgens het EP bieden de gevolgen van COVID-19 een unieke kans om een revolutie in het leven lang leren te versnellen en vragen de gevolgen van de coronacrisis tot een verandering in de vaardigheden van jongeren. Zij achten het van essentieel belang in de vergrijzende Europese samenleving een cultuur van een leven lang leren van jongs af aan tot op oudere leeftijd te verankeren.

Klik hier voor de Kamerbrief Nationaal Programma Onderwijs

Klik hier voor de bijlage bij de Kamerbrief

Klik hier voor de reactie van de FvOV
Klik hier voor de brief naar scholen 24 maart 2021

Nationaal programma onderwijs