Handreiking overgang v(s)o naar mbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Vandaag is de handreiking 'Bijdragen aan een succesvolle overgang van v(s)o naar mbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften’ uitgekomen. Deze handreiking is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs en kwam tot stand met medewerking van de NVS-NVL.

De overgang naar het mbo is voor veel jongeren een kwetsbaar moment in de schoolloopbaan. Dat geldt vooral voor veel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Zowel v(s)o-scholen als mbo-instellingen kunnen maatregelen nemen om uitval tijdens of na de overgang naar het mbo te voorkomen en een doorgaande onderwijs- en ondersteuningslijn te realiseren voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte.

Ook regionale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden VO, de RMC-regio, het VSV-overleg en het OOGO, kunnen hiertoe afspraken maken en acties ondernemen. Deze publicatie geeft de betrokken partijen daarvoor handreikingen en praktische tips en illustreert deze met goede praktijken.

Namens de NVS-NVL werkten Elzeline Bergisch en Sandra Mors mee aan de handreiking door het leveren van input vanuit de onderwijspraktijk, het aandragen van good practices en geven van feedback op de teksten. 

Download de handreiking hier
Bron: Steunpunt Passend Onderwijs