• Door passend onderwijs krijgen meer leerlingen in het reguliere onderwijs les en brengen we het aantal thuiszitters terug. Daarom willen we het passend onderwijs handhaven. Wel gaan we strenger toezien of elke school individueel een passend aanbod doet aan leerlingen die met een extra steuntje in de rug gewoon in het reguliere onderwijs kunnen blijven.
 • Een beroepsgericht vmbo geeft een goede basis voor de vakmensen van de toekomst. Daarom willen we vmbo-scholen in staat stellen om hun programma beter aan te laten sluiten op het vervolgonderwijs. Om dat mogelijk te maken, willen wij dat het vmbo en mbo een deel van het onderwijs samen kunnen verzorgen. Ook willen wij vmbo-scholen meer gelegenheid geven om samen te werken met bedrijven uit de regio, bijvoorbeeld door samen leerzame stages op te zetten.
 • Om ook de aansluiting van het vmbo naar entreeopleidingen en mbo 2 soepeler te laten verlopen, willen wij het mogelijk maken om een mbo diploma op een vmbo school te halen. Zo kunnen leerlingen langer in een vertrouwde omgeving blijven en zich beter voorbereiden op het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt.
 • Ook willen we dat leerlingen vakken op verschillende niveaus kunnen volgen als zij dat willen. Dit moet dan ook duidelijk zichtbaar zijn op het diploma, net als de prestaties die de leerling buiten het klaslokaal heeft behaald. Bovendien willen we dat het voor een havoleerling, in overleg met het vervolgonderwijs, mogelijk wordt om naar de technische universiteit te gaan als hij of zij alle bètavakken met succes op vwo-niveau heeft afgerond.
 • Leerlingen horen een goede voorbereiding op hun keuze voor een vervolgopleiding te krijgen. We begrijpen allemaal dat een verkeerde studiekeuze een enorme teleurstelling kan zijn. Om verkeerde studiekeuzes terug te dringen, willen we dat loopbaanoriëntatie in het voortgezet onderwijs een sterkere positie krijgt.
 • Doorgaans worden de jongeren die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) hebben gevolgd meer gewaardeerd door het bedrijfsleven. Het aanbieden van werkplekken voor BBL-studenten is nu echter kostbaar voor bedrijven. Daarom willen wij het voor werkgevers mogelijk maken om BBL-studenten een passende vergoeding te geven in plaats van loon. Op die manier kan het aantal BBL-plekken toenemen.
 • In de Beroepsopleidende leerweg (BOL) moedigen we bedrijven aan om actief bij te dragen aan de invulling van het onderwijscurriculum. Bedrijven krijgen meer mogelijkheden om, gericht op een hogere kwaliteit van het praktijkgericht leren, een deel van het onderwijs in te vullen.
 • Elke leerling die een studiekeuze maakt, moet over betrouwbare en volledige informatie kunnen beschikken. Opleidingen vermelden bijvoorbeeld lang niet altijd helder hoe goed of slecht de arbeidsmarktkansen zijn. Bovendien kunnen de definities die opleidingen hanteren van elkaar verschillen. De studiebijsluiter wordt daarom in het gehele vervolgonderwijs verplicht en krijgt een prominente plek in de voorlichting. Daarnaast willen wij dat opleidingen voorlichtingsactiviteiten organiseren die een eerlijk beeld geven van de opleiding.


Bekijk hier het volledige partijprogramma van de VVD

 

 • Te veel kinderen doen een lager onderwijsniveau dan ze aankunnen. Zij moeten vaker het voordeel van de twijfel krijgen om een hoger niveau te proberen. We leggen wettelijk vast dat alle kinderen een dubbel schooladvies – bijvoorbeeld vmbo/havo – kunnen krijgen.
 • Ieder kind heeft recht op een brede brugklas zodat er genoeg tijd is om een goede schoolrichting te kiezen. Dat betekent dat iedere school met een divers aanbod een tweejarige brede brugklas aanbiedt als optie voor leerlingen. Dat betekent ook dat kinderen tot de derde klas van de middelbare school de tijd hebben om hun definitieve schoolrichting te kiezen. Leerlingen kunnen vakken waar ze goed in zijn op een hoger niveau volgen en een vak op lager niveau. Zo sluit het onderwijs beter aan bij hun talenten.
 • Vmbo- en mbo-instellingen gaan beter met elkaar samenwerken voor een soepele doorstroom. Voor vmbo basis- en kader-leerlingen komt er een mogelijkheid om aansluitend in een of twee jaar op dezelfde school een startkwalificatie te behalen.
 • Stapelen van diploma’s is een belangrijk principe voor sociale mobiliteit. Jongeren krijgen een doorstroomrecht: een diploma is een diploma en geeft zonder extra voorwaarden recht op vervolgonderwijs.
 • Het passend onderwijsstelsel is nog niet geslaagd. Teveel kinderen zitten thuis en leraren ervaren in klassen met kinderen met functiebeperking nog enorm veel werkdruk. Er komt meer geld voor kleinere klassen, het inschakelen van extra begeleiding en ondersteuning en zo nodig voor het speciaal onderwijs.
 • De toegankelijkheid van het hoger onderwijs wordt vergroot. Toenemende selectie aan de poort bij hogescholen en universiteiten wordt gestopt. Selectie aan de poort kan alleen bij uitzonderlijke opleidingen, zoals het conservatorium of bepaalde geneeskundestudies. Het bindend studieadvies en de harde knip tussen bachelor en master worden afgeschaft.

 

Bekijk hier het volledige verkiezingspogramma 2017-2021 van Groenlinks