PvdA

 

 • Wij willen dat basisscholen alle leerlingen gecombineerde schooladviezen geven in één van de volgende drie stromen:
  - Voorbereidend hoger onderwijs (havo, atheneum en gymnasium),
  - Voorbereidend beroepsonderwijs (de hogere vmbo niveaus en havo)
  - Voorbereidend vakonderwijs (de lagere vmbo niveaus)
  Onderwijsinstellingen organiseren hun opleidingen in brede brugklassen overeenkomstig bovenstaande stromen. Via de bekostigingsvoorwaarden wordt hierop gestuurd. Dat betekent dat op zijn minst één van deze stromen door een VO-school wordt aangeboden. Na drie jaar vindt selectie plaats voor de uiteindelijke opleiding waarvoor de leerling zich wil diplomeren.
 • Wij willen de hogere vmbo niveaus verlengen tot vijf jaar, net zoals havo, zodat er ook voor deze leerlingen meer tijd is om zich te vormen tot zelfstandige jongvolwassenen.
 • Wij willen dat kinderen met beperkingen zoveel mogelijk meedoen in het reguliere onderwijs. Dat is goed voor het kind. Het vergt wel een extra investering in goede begeleiding. Voor kinderen die niet gedijen in het reguliere onderwijs blijft het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs goed toegankelijk.
 • Wij willen het maatwerkdiploma invoeren, zodat kinderen per vak op een zo hoog mogelijk niveau eindexamen kunnen doen. Dat voorkomt dat het vak waarmee het kind de meest moeite heeft, bepaalt op welk niveau er eindexamen wordt gedaan. Het maatwerkdiploma moet zó worden vormgegeven, dat er geen twijfel kan ontstaan over de waarde van het diploma en het niet bijdraagt aan meer selectie aan de poort van het vervolgonderwijs.
 • Wij willen mbo-instellingen met veel leerlingen uit achterstandsituaties gericht extra geld geven om deze leerlingen naar het diploma te tillen dat voor hen haalbaar is. Voor veel studenten, maar ook voor het bedrijfsleven, is de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) belangrijk. Wij willen met gerichte (loonkosten)subsidies deelname aan de BBL bevorderen.
 • Wij willen de effecten van het studievoorschot monitoren en zo nodig bijstellen. Wij letten daarbij met name op de positie van kinderen uit armere gezinnen en de doorstroom van mbo naar hbo. Studenten met een beperking krijgen extra compensatie bij onvermijdbare studievertraging.
 • Wij willen extra investeren in de doorstroom van mbo naar hbo, via bijvoorbeeld zomerscholen. Met name in het hbo gaan we met extra begeleiding uitval van studenten tegen. Wij willen dat scholen en onderwijsinstellingen de aansluiting tussen opleidingen optimaliseren, door samenwerking van het mbo en het hbo enerzijds en het hbo en het wetenschappelijk onderwijs anderzijds. Leerlingen krijgen het recht op stapeling van opleidingen in het gehele onderwijs.

 

Bekijk hier het volledige verkiezingspogramma 2017-2021 van PvdA