ChristenUnie

 

  • Inclusief en passend onderwijs. Ieder kind heeft het recht om mee te doen. Er komt meer ruimte voor maatwerk voor kinderen met een beperking of chronische ziekte, bijvoorbeeld om lestijden aan te passen. Speciaal onderwijs blijft nodig. Budgetten en regelingen in onderwijs en zorg worden eenvoudiger, bijvoorbeeld voor leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking. Zorgbudget direct via scholen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een passende plek voor iedere leerling. Daarom worden de zorgbudgetten directer ingezet op school. Geen financiële verevening binnen passend onderwijs van de regio naar de Randstad.
  • Uitval voorkomen. Een goede begeleiding van de overgang naar een volgende school, omdat het risicomomenten zijn voor schooluitval en leerproblemen.
  • Praktijkonderwijs blijft een afzonderlijke en volwaardige schoolsoort. Er komt meer samenwerking en uitwisseling met het MBO. Via deelcertificaten krijgen leerlingen zonder startkwalificatie een erkenning voor opgedane vaardigheden. Docenten worden ingezet als jobcoach en stagebegeleider, zodat jongeren een kans op de arbeidsmarkt krijgen.
  • Perverse bekostigingsprikkels in het MBO worden geschrapt, zoals de prestatiebekostiging. Er komt intensievere begeleiding van studenten met achterstanden en een hoge kans op voortijdig schoolverlaten. Door middel van een ‘stagepact’ worden samen met werkgevers de stagemogelijkheden voor MBO-studenten uitgebreid.
  • Minder scheiding tussen cognitieve en praktische vaardigheden in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Er komen meer mogelijkheden voor uitwisseling van docenten en leerlingen tussen schoolsoorten, zodat bijvoorbeeld een havist als aanvulling op zijn vakkenpakket ook een praktisch vak uit het beroepsonderwijs kan volgen.
  • Basisbeurs voor studenten. Het leenstelsel wordt weer vervangen door een basisbeurs. Het leenstelsel heeft geleid tot een te hoge financiële drempel tot hoger onderwijs. Het is bovendien onwenselijk dat jonge mensen na hun studie met een stapeling van schulden de arbeidsmarkt en woningmarkt betreden. Het rentevoordeel op studieleningen wordt verlaagd. De investeringen in het hoger onderwijs die voortkwamen uit de introductie van het leenstelsel, worden niet teruggedraaid. Minder studieschuld in ruil voor maatschappelijke dienstplicht. Een bijdrage aan de samenleving tijdens of na je studie wordt beloond met een verlaging van je studieschuld. De OV-kaart blijft behouden. Het extra jaar bovenop de nominale opleidingsduur wordt geschrapt.


Bekijk het volledige verkiezingsprogramma van de ChristenUnie