Evaluatie Passend Onderwijs: de verbeterpunten

Maandag 16 november vond het Notaoverleg plaats waarin de Evaluatie Passend Onderwijs besproken werd met een delegatie afgevaardigden van de diverse politieke partijen.

In de voorbereiding op dit debat (terug te kijken via deze link) heeft de NVS-NVL zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau stevige inbreng gehad, door deelname aan het ‘Impulsoverleg Passend Onderwijs’ met nog ca. 30 andere stakeholders. Dit impulsoverleg omvatte een uitgebreide veldraadpleging, waarin in de periode december 2019 tot en met maart 2020 ook leden van de NVS-NVL actief deel hebben genomen.


Naar inclusiever onderwijs

Een van de uitkomsten van dit veldtraject is dat de koers komt te liggen op inclusiever onderwijs. Dit past geheel binnen de visie van de NVS-NVL. Wij vinden het belangrijk dat meer leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen genieten dat aansluit bij  hun specifieke talenten en beperkingen en dat er geen leerlingen ‘buiten de boot’ vallen. We realiseren ons evenwel dat er nog een lange weg te gaan is om van de huidige situatie naar inclusiever onderwijs te bewegen.

 

Verbeterpunten

Daarom is het belangrijk dat een aantal zaken vanuit de wet op Passend Onderwijs verbeterd worden. Deze 25 verbeterpunten heeft de minister samengevat in zijn kamerbrief Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs

Al deze maatregelen zijn erop gericht om Passend Onderwijs minder bureaucratisch te maken, en meer te werken vanuit de sterke basis (de leraren) met inclusief onderwijs als helder doel voor ogen. De NVS-NVL maakt zich in het bijzonder sterk voor een viertal daarin genoemde verbeterpunten.

Het eerste verbeterpunt is: een landelijke norm voor basisondersteuning met een brede basis. Helaas merken wij als vereniging dat er in het land nogal grote verschillen zijn in wat scholen in hun basis aanbieden. Heb je als leerling het geluk dat die norm hoog ligt en er dus veel mogelijk is in de reguliere school waar jij naar toe gaat, dan is dat natuurlijk heel fijn. We willen die hoge norm behouden. Maar het blijkt dat het momenteel echt uitmaakt waar je woont en waar je naar school gaat of je de juiste ondersteuning kan krijgen. Daarom staan wij achter een minimale norm voor de basisondersteuning.

Daarnaast is het fijn dat er een strakkere zorgplicht gehanteerd gaat worden. Het komt te vaak voor dat leerlingen en ouders van het kastje naar de muur gestuurd worden met hun onderwijsondersteuningsvraag. De inspectie gaat op dit punt scherper toezicht houden.

Ook zullen leerlingen en hun ouders meer inspraak krijgen door het hoorrecht wettelijk te verankeren en in elk samenwerkingsverband een steunpunt in te richten voor leerlingen en ouders.

 

Vervolg

De leden van het Impulsoverleg zullen door het ministerie van OCW betrokken worden bij het vervolgtraject. Namens de NVS-NVL neemt Elzeline Bergisch deel aan expertgroep die de landelijke norm basisondersteuning gaat formuleren. Zij zal de achterban daar via de nieuwskanalen van op de hoogte houden.

Ben je ook benieuwd hoe de diverse politieke partijen dit voorstel ontvangen hebben, dan kan je dat vinden op de websites van de diverse portefeuillehouders.

De notulen van dit nota overleg zijn over een paar dagen te vinden via deze link