NVS-NVL en VvSL schrijven gezamenlijke visie op LOB voor curriculum.nu

In 2018 starten negen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders uit het po en vo om per leergebied te werken aan een nieuw curriculum. De NVS-NVL en de VvSL hebben gezamenlijk een visie op LOB geschreven, die door de Coördinatiegroep van Curriculum.nu aan de start van het traject aan deze ontwikkelteams wordt meegegeven. We willen hiermee bereiken dat LOB een onderdeel wordt van alle bouwstenen (en eindtermen) van elk leergebied en zo een geïntegreerd onderdeel wordt van het toekomstig funderend onderwijs. ​

Logo VvSL NVS NVL 2017

 

 

 

 

 

Hoewel de Tweede Kamer heeft besloten af te zien van een apart ontwikkelteam voor persoons​vorming​, vormt persoons​ontwikkeling​ de basis van het onderwijs, vanaf de basisschool tot en met het beroepsonderwijs en hoger onderwijs. ​Onze kinderen leven en leren op weg naar een toekomst die onzeker is. ​Het is een belangrijke taak van het onderwijs bij te dragen aan het proces van persoonsontwikkeling waarin kinderen en jongeren op zoek gaan naar wie zij zijn en willen zijn in deze dynamische wereld. Persoonsontwikkeling vraagt leren reflecteren op wie je bent en wie je wil zijn in de context van je omgeving en vanuit zelfvertrouwen. LoopbaanOntwikkeling en – Begeleiding (LOB) is daarbij van cruciaal belang.

Een goede invulling van LOB draagt niet alleen bij aan de persoonsontwikkeling van onze leerlingen, maar ook aan het tegengaan van maatschappelijke problemen als schooluitval, het onnodig switchen van opleiding en kansenongelijkheid. Daarnaast levert het een bijdrage aan het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Wij hopen de ontwikkelteams van curriculum.nu daarom mee te geven dat LOB de lijm vormt tussen de verschillende leergebieden en tussen de onderwijsovergangen. We eindigen onze visie met enkele concrete vragen die de ontwikkelteams kunnen helpen bij het integreren van LOB in de bouwstenen van hun leergebied. Als meer hulp, ondersteuning of toelichting gewenst is, dan kunnen de ontwikkelteams contact opnemen met Marc Drenth via m.drenth@nvs-nvl.nl

Hier kun je het volledige document downloaden