Steunpunt Passend Onderwijs: Verrassend passend

logo steunpunt passend onderwijs 2015De samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben de afgelopen twee jaar op volle toeren gedraaid om passend onderwijs vorm en inhoud te geven. Er zijn ondersteuningsplannen geschreven, samenwerkingsrelaties aangegaan en geïntensiveerd, projecten opgezet en er zijn talloze ondersteuningsarrangementen gefinancierd en uitgevoerd op de scholen. Alles met hetzelfde doel: elke leerling volgt passend onderwijs. Of met andere woorden: elke leerling ontwikkelt zich optimaal, doordat het onderwijs naadloos aansluit bij zijn talenten en bij zijn ondersteuningsbehoeften. Elke leerling zit op de juiste plek en krijgt de juiste ondersteuning; dat is waar samenwerkingsverbanden en scholen zich voor inzetten.


Dat daar heel wat bij komt kijken, is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. En dat blijkt ook uit dit boek, waarin samenwerkingsverbanden en scholen verslag doen van hun beleid, activiteiten en ervaringen op het gebied van verschillende thema’s, die sterk uiteenlopen, maar waar elk samenwerkingsverband mee te maken heeft: van ‘thuiszitters’ en ‘de overgang po-vo’ tot ‘de rol van de gemeente’, ‘medezeggenschap’ en ‘privacy’.

In interviews vertellen medewerkers van samenwerkingsverbanden en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij met het betreffende thema bezig zijn, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips.

Het woord ‘samenwerking’ komt in de verhalen vaak terug. Want passend onderwijs realiseren kan alleen als lokale en regionale partners de handen ineenslaan. Vooral samenwerking met jeugdzorgorganisaties en met de gemeente is van groot belang, onder meer als het erom gaat het aantal thuiszitters te verminderen. Ook de samenwerkingsverbanden vo en po werken vaak nauw met elkaar samen, bijvoorbeeld om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te organiseren, zodat elk kind in het vo op de juiste plek terechtkomt.

Voor u ligt een waardevolle verzameling verhalen, waarin mensen uit het veld hun ervaringen delen, zodat anderen ervan kunnen leren. U zult zaken herkennen, maar u zult ook verrast worden door vindingrijke aanpakken, creatieve samenwerkingsconstructies en praktische oplossingen voor gecompliceerde kwesties.

Wij zijn trots op dit boek. Op deze praktijkvoorbeelden, maar vooral op alle mensen in samenwerkingsverbanden en scholen die keihard werken om het onderwijs steeds passender te maken.

Namens het team Steunpunt Passend Onderwijs VO,
Hermien Jacobs Projectleider Steunpunt Passend Onderwijs VO

Lees hier de publicatie.