leerling meisje 2Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen. Of ze gaan op in andere regelingen.

Daarnaast veranderen sommige regels rond de kinderbijslag en het kindgebonden budget. De combinatiekorting  en de kinderopvangtoeslag wijzigen niet. U kunt in de tool Veranderingen kindregelingen nagaan wat er precies voor u verandert. 

Veranderingen kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De wet hervorming kindregelingen verandert het kindgebonden budget op een aantal punten:

  • Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. Voor een beperkte groep (alleenstaande ouders in de bijstand met toeslagpartner) komt een overgangsregeling tot 1 januari 2016. Op de website Kindregeling.nl kunt u een voorlopige berekening maken voor 2015.
  • Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar gaat per 1 augustus 2015 op in het kindgebonden budget. Het bedrag voor alle kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog.
  • De inkomensgrens van het kindgebonden budget gaat per 1 januari 2015 naar beneden. Hierdoor krijgen mensen met een inkomen boven deze grens minder tegemoetkoming.
  • De bedragen voor het 1e en 2e kind gaan per 1 januari 2015 omhoog. 

 

Veranderingen kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Ook deze regeling gaat veranderen:

  • De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2014 en 2015 niet aangepast aan de prijsindex. De eerste aanpassing is per 1 januari 2016.
  • Sinds 1 juli 2014 gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie.
  • Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar vervalt de toets op hun inkomen.
  • De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag.

 

Veranderingen TOG-regeling

De Tegemoetkoming ouders gehandicapte kinderen (TOG) vervalt per 1 januari 2015. De regeling wordt opgenomen in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.

Veranderingen belastingregels voor ouders

Per 1 januari 2015 worden de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry de jonge sept2014.2De NVS-NVL wil een kennisbron zijn. De website van de vereniging is daarbij een belangrijk instrument om onze leden en geïnteresseerden te bereiken. Met die ambitie in gedachten hebben we onze website kritisch tegen het daglicht gehouden.


Lees meer...

Jet Bussemaker minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Foto door De Beeldredaktie - Martin HoogeboomHet wetsvoorstel dat een einde maakt aan de basisbeurs loopt vertraging op.

Voor het zomerreces heeft minister Jet Bussemaker (Onderwijs) aangegeven dat het wetsvoorstel rond 2 september in de Kamer zou liggen, maar het advies van de Raad van State is nog niet af.

Bussemaker verwacht nu het wetsvoorstel nog wel deze maand te kunnen aanbieden, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Lees meer...

stufiDe afspraken die zijn gemaakt in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs over vernieuwing en verbetering van het onderwijs leveren in totaal een investering oplopend tot structureel €1,2 miljard op. Een belangrijk deel hiervan gaat naar de professionele ontwikkeling van leraren.

Lees meer...

Leerling jongenIn het noorden van het land zijn de scholen weer begonnen. Met het nieuwe schooljaar begint nu ook het passend onderwijs. Daardoor komen er meer leerlingen in de klas die extra zorg nodig hebben. De scholen hebben een zorgplicht en dat betekent dat ze kinderen die extra zorg nodig hebben niet mogen weigeren.

Lees meer...

handdrukInmiddels zijn voor het VO de volgende teksten vastgesteld door de CAO-tafel (de werknemers en werkgevers):

Salaristabellen per 1 augustus 2014

Gewijzigde en nieuwe artikelen

Hoofdstuk Professionalisering


Eerder was het hoofdstuk Levensfasebewust personeelsbeleid al klaar.

De MBO Raad en de vakbonden, waaronder de FvOv, hebben inmiddels ook de financiële arbeidsvoorwaarden vastgesteld als gevolg van de overeengekomen 1,2 procent structurele salarisverhoging die onder meer ook doorwerkt in zaken als de uitlooptoeslag en de ziektekostentegemoetkomingen.

Klik hier voor een overzicht.

50jubileumOp 29 april 1965 is de Nederlandse Vereniging van Schooldecanenopgericht. In 2004 volgde de fusie met de Nederlandse vereniging vanleerlingbegeleiders.  Daarmee werd de NVS-NVL de rechtsopvolger van de in 1965 opgerichte vereniging van schooldecanen.

OP 9 april 2015 vieren wij het 50 jarig bestaan van de vereniging met een wervelend jubileumcongres. Het zal een combinatie worden van inhoud en feestelijkheden, dus reserveer de datum alvast in uw agenda!

 

groepje volwassenen studeren samen laptopOnze Sander streeft naar excellente docenten: we moeten allemaal een eerste graads, liefst academische opleiding gevolgd hebben. Want zeg nou zelf: een eerste graads docent: dat is pas een goeie docent! Sander heeft het beste met ons en de leerlingen voor, denkt in de trant van: als ik nou maar eerste graders voor de klas zet, kan ik de klassen wel wat groter maken. Scheelt weer een aantal docenten en ….de kwaliteit is gegarandeerd.

 

Lees meer...

CollegezaalOp woensdag 11 juni mocht ik het ‘matching event’ voor het vak biologie aan de UvA mee te maken.

De aankomende studenten hadden ter voorbereiding  studiemateriaal en een schrijfopdracht thuisgestuurd gekregen, die men van tevoren moest inleveren. Het programma zelf bestond uit een twee uur durend practicum, waarbij de deelnemers middels twee opdrachten kennis maakten met het wetenschappelijk onderzoek aan de relatie tussen een ziekteverwekkende schimmel en de tomatenplant. De grote vraag: hoe en waar dringt de schimmel de plant binnen en welke afweermechanismen stelt de plant hier tegenover? Het practicum werd begeleid door 3ejaarsstudenten waaraan  de deelnemers ook vragen over de studie konden stellen.

Lees meer...

aansluiting gezocht-halfStudiekeuzecheck hoger onderwijs

Studenten zijn vanaf 2014 verplicht om aan een studiekeuzecheck mee te doen. De check is bedoeld om erachter te komen of de opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld, ook echt bij hem of haar past. Hoe de check eruit ziet, verschilt per hogeschool of universiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gesprek met iemand van de opleiding, proefstuderen of een digitale vragenlijst. De aanmelddatum voor opleidingen in het hoger onderwijs is vervroegd naar 1 mei. Hogescholen en universiteiten krijgen zo meer tijd om studiekeuzechecks te plannen.

Lees meer...

shaking-hands-96298 640Op 4 juni jl. bereikte de FvOv na maandenlang onderhandelen met de andere onderwijsvakbonden en de MBO Raad een akkoord over een nieuwe CAO MBO. Eindelijk is daarmee de cao-loze periode, die al duurde vanaf 1 april 2011, voorbij.

Lees meer...