Vul de Monitor LOB ook in!

Simone Slagboom was namens de NVS-NVL betrokken bij voorbereidin op de tweede Monitor LOB. In dit artikel roept ze iedereen op om hem vanaf 10 februari in te vullen op de website van het Expertisepunt LOB.

Beeldmerk Monitor LOB rood

door Simone Slagboom

Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs en heeft de afgelopen jaren volop in de belangstelling gestaan. Ondermeer door de ontwikkeling van de LOB Kwaliteitsagenda (vo) en de LOB Ambitie-agenda (mbo), heeft LOB binnen het vo en mbo een duidelijkere plek gekregen.

Om een goed beeld te krijgen van LOB in de praktijk en waar scholen behoefte aan hebben wat betreft ondersteuning, heeft in 2018 een eerste Monitor LOB plaats gevonden. Hierin is de stand van zaken op het gebied van LOB in scholen gemeten en daarna met focusgroepen besproken.

Binnenkort start de tweede Monitor LOB.

De Monitor LOB vindt plaats in opdracht van het Expertisepunt LOB en is voorbereid met vertegenwoordigers uit de VO-Raad, MBO Raad, OCW, Laks,  JOB, VvSL en de NVS-NVL. De Monitor LOB is een onafhankelijk onderzoek en wordt uitgevoerd door AO Consult. De aspecten uit de LOB-agenda’s worden gemonitord en de stand van zaken m.b.t. LOB in het onderwijsveld geven inzicht in de voortgang rondom implementatie, verankering en borging van LOB op scholen. Naar verwachting zullen de bevindingen uit de tweede meting van de Monitor LOB in het najaar worden meegenomen in de Kamerbrief over de stand van zaken m.b.t. LOB aan de Tweede Kamer.

Hoe werkt het?

Om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, wordt de Monitor LOB verspreid onder bestuurders, schoolleiders/locatiedirecteuren, decanen/LOB-coördinatoren en leerlingen/studenten in het vo en mbo.

Ook jouw medewerking is belangrijk om een goed beeld te krijgen van LOB in de praktijk en jouw ondersteuningsbehoefte. Daarom vagen we aan jou en alle betrokkenen (ook de leerlingen/studenten) bij LOB binnen je  school om uiterlijk voor vrijdag 13 maart 2020 de vragenlijst in te vullen. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan de verdiepende focusgroep waarbinnen de resultaten van de enquête, besproken worden.

Meedoen aan het onderzoek kan op twee manieren

Vul tussen 10 februari en 13 maart a.s. de online vragenlijst in en/of neem deel aan één van de verdiepende focusgroepen.

https://www.expertisepuntlob.nl/monitor-lob

Doe dus mee!