Positie NVS-NVL en VvSL in het debat over het vervolg van Curriculum.nu

De NVS-NVL en VvSL hebben hun standpunt ten aanzien van het vervolg van Curriculum.nu uiteengezet in een position paper. Zij pleiten daarin voor een ontwikkelteam voor LOB, dat kan dienen als vliegwiel voor de implementatie van LOB in de vervolgfasen van Curriculum.nu. 

logo vvsl nvs nvl

 

 

 

 

 

Geef Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) een formele plek binnen de volgende fasen van Curriculum.nu

De NVS-NVL en VvSL onderschrijven de noodzaak om het huidige curriculum te verbeteren. We hebben waardering voor het werk dat de ontwikkelteams en andere betrokkenen tot nu toe hebben verricht en pleiten voor voortzetting van de ingeslagen weg, met een belangrijke kanttekening: geef LOB een formele plek in het vervolg van Curriculum.nu. 

Zoals minister Slob in zijn brief van 9 december jl. schrijft is het de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat het curriculum blijft aansluiten op de vraag van de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs zelf. Loopbaanontwikkeling en -Begeleiding vormt bij uitstek de brug tussen die drie elementen. 

  • LOB bevordert de samenhang tussen vakken en doorlopende leerlijnen, in het bijzonder bij de overgangen po-vo, vo-vervolgonderwijs en vervolgonderwijs-arbeidsmarkt.
  • LOB maakt leerlingen bewust van kwaliteiten en drijfveren en helpt ze daarmee gefundeerde keuzes te maken voor profiel, studie en werk. 
  • LOB leert leerlingen zelf sturing te geven aan hun loopbaan en aan een leven lang ontwikkelen in de arbeidsmarkt van de toekomst.
  • LOB vermindert uitval en studieswitch in het hoger onderwijs, wat de samenleving miljarden euro’s kan schelen.
  • LOB draagt bij aan de kansengelijkheid.

Het belang van LOB wordt breed erkend en onderschreven. Zo is LOB vrij recentelijk in de wet verankerd voor het vmbo, is de Kwaliteitsagenda LOB opgesteld, is met financiering vanuit OCW het Expertisepunt LOB verlengd (tot 2022) en adviseert de coördinatiegroep LOB te borgen in het onderwijsprogramma van alle leerlingen in het v(s)o.

Echter, zolang LOB geen expliciete plek krijg in het vervolgtraject, dreigen we de verworvenheden van LOB van de afgelopen jaren te verliezen en te breken met de ingezette koers. Als LOB niet geborgd wordt, blijft het te vrijblijvend en worden de verschillen tussen scholen in de kwaliteit en wijze waarop leerlingen worden voorbereid op hun toekomst eerder groter dan kleiner. 

In een reactie lieten de ministers ons weten dat zij een apart ontwikkelteam voor LOB niet gepast achten omdat LOB ‘bij voorkeur aandacht krijgt in ieder vak’. We zijn het eens met het laatste, maar om LOB echt te borgen in het toekomstig onderwijs pleiten wij toch voor een ontwikkelteam voor LOB. Dat ontwikkelteam kan een vliegwiel zijn voor de implementatie van LOB binnen het hele vervolgtraject van Curriculum.nu, zowel in de realisatiefase van po en onderbouw vo als bij de ontwikkeling van de bouwstenen in de bovenbouw vo. LOB is een cyclisch proces en begint niet pas op het moment dat de studiekeuze gemaakt wordt. 

Als verenigingen van decanen en voor LOB leveren we graag een bijdrage aan de volgende fasen van Curriculum.nu.

 

Lees ook: