Einde studie en stoppen Studiefinanciering: voorkom onnodige boetes

Het schrijven in dit artikel is gericht aan en verstuurd naar de directie van de MBO Raad en betreft een aanbeveling om onnodige boetes onder afgestudeerde mbo-studenten te voorkomen

Nog steeds lopen (te) veel net afgestuurde mbo-studenten een ov-boete op.

Vorig jaar is dit probleem al benoemd in een brief van Minister van Engelshoven aan de colleges van bestuur van de mbo-instellingen in Nederland.

Decanen, leerlingbegeleiders, studieloopbaanbegeleiders en studieleiders worden vaak als eerste geconfronteerd met vragen van (ex)- studenten die een boete krijgen. In de gesprekken die volgen blijkt dat de procedure rond examenuitslag bepalen, uitschrijven en diploma uitreiken voor velen niet helder is. In vergaderingen van vertegenwoordigers van de NVS-NVL met medewerkers van DUO over Studiefinanciering bleek dat het probleem nog hardnekkig is. Ook de bij de vergaderingen aanwezige decanen mbo herkennen en erkennen het probleem.

Aan u het verzoek om dit schrijven aan de mbo-instellingen en bij voorkeur ook aan de onderwijs-/leerlingadministraties door te sturen, met aanbeveling om aandacht te schenken aan het genoemde probleem. Het gaat tenslotte om veelal jonge mensen die vaak ongewild en ongeweten een aanzienlijke boete krijgen.

Voor de goede orde, de boetesystematiek is kortgeleden gewijzigd en de communicatie is door DUO aangepast, zoals onderstaande tekst uit de Nieuwsbrief van de NVS-NVL laat zien:

OV-boetes gewijzigd

Sinds 1 januari 2019 is de situatie gewijzigd. De eerste maand van onterecht ov-gebruik is de boete € 75,- per halve maand, de volgende maanden is de boete aanzienlijk hoger: € 150,- per halve maand. Verder zijn er nog enkele wijzigingen:

  • geen ov-boete meer als in het geheel niet is gereisd met het studentenreisproduct;
  • stopzetten moet uiterlijk de 10e kalenderdag (i.p.v. 5e werkdag). Stopzetten moet de student zelf blijven doen!
  • DUO verzorgt nog meer communicatie richting student dat moet worden stopgezet;
  • verbetering Mijn DUO: er is een teller waarmee de student kan zien hoeveel maanden er nog recht bestaat op het studentenreisproduct.
  •  

Momenteel besteedt ook DUO aandacht aan deze problematiek, zoals u via de volgende link kunt zien:

https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/nieuws/studenten-informeren-over-uitschrijfdatum-bij-behalen-diploma.jsp

Als vereniging voor begeleiders in het vo en mbo verzoeken wij u om de volgende maatregelen te nemen:

  1. De vergadering van de examencommissies te laten plaatsvinden voor de 15e van een kalendermaand;
  2. De student spoedig daarna de uitslag te laten weten, in een brief en een e-mail. In deze brief moet de datum van de uitschrijving duidelijk zijn vermeld. Veel studenten gaan er van uit dat de uitschrijving pas plaatsvindt na de diploma-uitreiking, terwijl dit wettelijk gebeurt na vaststelling van de uitslag door de examencommissie. DUO gaat hiervan uit bij de vaststelling van het recht op Studiefinanciering;
  3. In de brief met de uitslag expliciet aandacht te besteden aan het feit dat studenten zelf het studentenreisproduct moeten stopzetten, uiterlijk de 10e kalenderdag van de maand.

 

Het verdient aanbeveling om dit schrijven breder te verspreiden binnen de aangesloten mbo-instellingen, om daarmee een eenduidige communicatie naar de studenten te bevorderen.

In de hoop hiermee een bijdrage te leveren aan het verminderen van het aantal ov-boetes,

Met vriendelijke groet,

Tessa Leonhard, directeur