Reactie Kamerbrief Toegankelijkheid en Kansenongelijkheid in het Hoger Onderwijs

Op 25 oktober stuurde minister Van Engelshoven een Kamerbrief over Toegankelijkheid en Kansenongelijkheid in het Hoger Onderwijs. Wij missen hierin duidelijke en concrete maatregelen. Download de brief onderaan onze reactie hierop.

In haar brief stelt minister Van Engelshoven dat het rendementsdenken niet mag overheersen. ‘De inzet dat studenten zo snel mogelijk een diploma halen, kan voor sommige groepen studenten betekenen dat zij niet meer instromen in het hoger onderwijs of vroegtijdig en onnodig uitvallen.’ Studiesucces betekent volgens de minister dat ‘zo veel mogelijk studenten die dit willen en kunnen succesvol een opleiding in het hoger onderwijs afronden’. Zij vindt het daarbij het onaanvaardbaar dat bepaalde groepen studenten, zoals studenten met een niet-westerse migratieachtergrond of studenten met een functiebeperking, minder kansen hebben dan anderen.

Wij kunnen het daarmee alleen maar volmondig eens zijn, maar missen concrete maatregelen die hiertoe moeten leiden. Veel wordt bij de instellingen zelf neergelegd of moet nader worden onderzocht. In het licht van rendementsdenken en studiedruk is het opvallend dat Van Engelshoven met geen woord rept over het leenstelsel. Ook opvallend is dat de minister de curriculumherziening als mogelijkheid ziet om curricula van het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten. Het hoger onderwijs is bij het het traject van curriculum.nu namelijk niet betrokken.

Hoewel de percentages uitval en switch in de afgelopen jaren zijn gedaald, valt in het hbo nog steeds 15% uit en 20% switcht. In het WO zijn deze getallen 6% en 17%. Het belang van goede LOB in het vo en mbo, om uitval en switch tegen te gaan, wordt in de brief onderstreept. Dat is mooi, maar het lijkt ook vluchtig weggezet in de ambitieagenda’s en het ondersteunen van het expertisepunt. Voor de verankering van LOB is het onderwijs is een ambitieagenda een startpunt, maar we kunnen alleen echt verschil maken als LOB in het huidige en toekomstige onderwijs (en curriculum) een prominente plek krijgt en als iedereen binnen de school, van schoolleider tot aan docent, zich daaraan committeert.

Tot slot is LOB meer dan een weloverwogen studiekeuze: het houdt niet op bij de studiekeuzecheck. LOB verankeren in het onderwijsbeleid zou in het hele onderwijs een ambitie moeten zijn, dus ook in het hoger onderwijs.

Download de volledige Kamerbrief hier (pdf)

We zijn erg benieuwd hoe onze leden over de Kamerbrief denken. Heb jij hem ook gelezen? Stuur je reactie naar s.mors@nvs-nvl.nl