Van vier naar drie leerwegen in het vmbo: positieve invloed op LOB

Op 28 mei kondigde het Ministerie van OCW aan dat het vmbo van 4 naar 3 leerwegen gaat in 2021: 'Met de toevoeging van een praktisch vak in het huidige vmbo theoretische leerweg (tl, of mavo) is er vanaf 2021 geen onderscheid meer tussen vmbo gemengde leerweg (gl) en vmbo tl. Daarmee gaat het vmbo naar drie in plaats van vier leerwegen.'

Minister Slob: 'We moeten af van het hardnekkige misverstand dat de theoretische leerweg of mavo van een hoger niveau is dan de gemengde leerweg. Beide  leerwegen bieden onderwijs aan op hetzelfde niveau en de examens, diploma’s en toegang tot de havo en het mbo zijn hetzelfde.'

De gemengde leerweg heeft als voordeel dat deze naast de algemeen vormende vakken nog een praktisch vak aanbiedt, die bijdraagt aan een betere aansluiting op het mbo. Voor de aansluiting op de havo biedt minister Slob dit najaar tevens het wetsvoorstel aan dat regelt dat leerlingen met een diploma in de gemengde of theoretische leerweg niet geweigerd mogen worden tot de havo, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals het volgen van een extra vak in het vmbo.

Lees hier de 'Kamerbrief over programma versterking vmbo-mbo' die de ministers aan de Tweede Kamer stuurden.

Reactie NVS-NVL

Met aandacht hebben onze beleidsmedewerkers Sandra Mors en Marc Drenth de brief van ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal van 28 mei gelezen.

De NVS-NVL onderschrijft de afsluiter van deze brief: ‘Sterk beroepsonderwijs is een opdracht waar dagelijks aan wordt gewerkt door leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders, bestuurders, beleidsmakers en arbeidsmarktpartijen die hun organisaties openstellen voor stagiairs en hen leermeesters bieden. Onze jongeren verdienen een onderwijsstelsel dat ze op weg helpt naar een toekomst met perspectief, via een route die past bij de wensen en talenten van iedere jongere.’

Verbeterd aanzien vmbo

In onze gezamenlijke reactie met de VvSL op het wetsvoorstel ‘gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’, wijzen wij op de noodzaak van aansluiting van het huidige vmbo-curriculum op de havo. De NVS-NVL is een voorstander dat alle leerlingen praktische kennis en vaardigheden aanleren en juicht de introductie van een praktische component in de nieuwe leerweg toe. Dit component zal bijdragen aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding, het loopbaanleren. Tevens verwacht de NVS-NVL dat door de nieuwe leerweg het aanzien van het vmbo verbeterd wordt.

NVS-NVL & LOB

De NVS-NVL maakt zich ook dagelijks sterk voor goede loopbaanontwikkeling (LOB) en leerlingondersteuning in het beroepsonderwijs, zowel binnen het vo als binnen het mbo. Dit met het doel leerlingen te begeleiden naar hun optimale toekomst, binnen de maatschappij van de toekomst. Daarvoor hebben we in samenwerking met de VO-Raad, LAKS en de VvSL, de Kwaliteitsagenda LOB ontwikkeld en ondersteunen we decanen en LOB-coördinatoren deze agenda binnen de school in te zetten. Daarnaast geven we gevraagd en ongevraagd advies, werken we samen met de verschillende spelers binnen het (beroeps)onderwijs en participeren wij in de werkgroepen o.a.: curriculum.nu, EuroGuidance, Vroegtijdige aanmelding/Toelatingsrecht MBO, wetsvoorstel ‘gelijke kans op doorstroom van vmbo-havo’, etc.

Wij voorzien dat het versterken, verbeteren van deze aansluiting en het samenbrengen van de nieuwe leerweg invloed zal hebben op de (LOB) begeleiding binnen het vmbo. Zowel op beleids-, (LOB)begeleiders- en leerlingniveau. De NVS-NVL is de vereniging die bijdraagt op deze niveaus aan deze verbetering van het beroepsonderwijs.