Kwaliteitsagenda LOB borgt LOB in vo-scholen

Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs, hebben de NVS-NVL, de VvSL, het LAKS en de VO-raad, gesteund door het ministerie van OCW, een Kwaliteitsagenda LOB opgesteld.

De kwaliteitsagenda beschrijft de aspecten die aan de basis staan van goede LOB: beleid, activiteiten, begeleiding en kwaliteitsbewaking.

Download de Kwaliteitsagenda LOB VO hier!

De Kwaliteitsagenda LOB VO vormt de invulling van de motie Duisenberg (november 2016), waarin de regering werd verzocht om tot landelijke normen voor LOB te komen. Aanleiding voor de motie was het 10-puntenplan ‘Aanval op de uitval’, dat de NVS-NVL, het ISO en het LAKS samen met de VVD, CDA en PvdA in juni van 2016 presenteerde.

Inhoud Kwaliteitsagenda LOB VO

In de agenda wordt een sluitende aanpak van LOB beschreven: van visie en beleid naar concrete activiteiten en systematische kwaliteitsbewaking. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, kan het dienen als startinstrument, inventarisatie-instrument en evaluatieinstrument. Het bestuur van de school evalueert jaarlijks met de MR het LOB-beleid en betrekt daarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens, waaronder tenminste de tevredenheid van de leerlingen. De inspectie is met de Kwaliteitsagenda LOB uitgerust om vo-scholen te benaderen over de verankering van LOB. De NVS-NVL en het bovensectoraal Expertisepunt LOB kunnen scholen ondersteunen door het delen van kennis en het aanbieden van professionaliseringsactiviteiten.

LOB-beleid in het schoolplan

De NVS-NVL heeft zich er hard voor gemaakt dat in de Kwaliteitsagenda expliciet zou worden opgenomen dat scholen hun visie op LOB en hun LOB-beleid dienen vast te leggen in het schoolplan en dat is gelukt. ‘Zonder die zin zou de Kwaliteitsagenda LOB nog te vrijblijvend zijn geweest’, stelt Peter Huwae, die namens de NVS-NVL alle bijeenkomsten bijwoonde die tot de Kwaliteitsagenda hebben geleid. Huwae is naar eigen zeggen een tevreden mens. ‘Dit is de vrucht van twee jaar zwoegen. Voor alle leerlingen in Nederland is dit geweldig nieuws.’ Lees hier enkele blogs over zijn participatie in het proces: blog 1, blog 2, blog 3.

Kamerbrief over LOB

De Kwaliteitsagenda LOB VO is, samen met de ambitie-agenda LOB MBO, als bijlage mee gestuurd met de brief, die ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob op 30 november jl. naar de Tweede Kamer stuurden. In deze brief beschrijven de ministers welke stappen er het afgelopen jaar zijn gezet om LOB in het onderwijs te verbeteren, sinds de Kamerbrief die minister Bussemaker in september 2016 verstuurde. De NVS-NVL is nauw betrokken geweest bij de verschillende stappen.

Lees hier de Kamerbrief LOB november 2017

Lees hier de Kamerbrief LOB september 2016