Oproep: Denk mee met Curriculum.nu

Curriculum.nu is het vervolg op het visietraject Onderwijs2032. Denk namens de NVS-NVL mee over de ontwikkeling van het landelijke curriculum!

Curriculum.nu Logo pay off rgb 01

Een mooie kans voor docent-decanen om LOB beter op de kaart te zetten. Vanuit de NVS-NVL faciliteren wij dit graag.

Vanuit de NVS-NVL stimuleren wij dit graag! Meld je aan via curriculum.nu en stuur daarnaast een mailtje naar m.drenth@nvs-nvl.nl

Vanaf 18 september kan men zich aanmelden op curriculum.nu. In het najaar worden uit de aanmeldingen 130 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen geselecteerd. Zij gaan verdeeld over 9 teams aan de slag om te benoemen wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Ontwikkelscholen en deelnemers aan de ontwikkelteams ontvangen een financiële tegemoetkoming waarmee de vervanging van leraren en schoolleiders kan worden bekostigd.

Onderwijs2032 en Curriculum.nu

Curriculum.nu is het vervolg op het visietraject Onderwijs2032. In januari 2016 heeft Platform Onderwijs2032 een visie opgeleverd over toekomstbestendig onderwijs. Deze is vervolgens getoetst en verdiept in de onderwijspraktijk. Tegelijkertijd is het draagvlak voor de visie onder leraren onderzocht en op basis van de uitkomsten zijn een aantal aanpassingen gedaan. De Onderwijscoöperatie, de PO-Raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs hebben op basis hiervan een voorstel aan de Tweede Kamer gedaan om het curriculum daadwerkelijk te herzien. In april debatteerde de Tweede Kamer over het plan van aanpak voor een eigentijds onderwijsaanbod. Met een aantal moties verzocht ze om het plan op verschillende punten aan te passen. Na intensief overleg met vakverenigingen, stichting platform vmbo’s, het vervolgonderwijs en lerarenopleidingen heeft de Coördinatiegroep (CG) het plan aangescherpt en is het van start gegaan onder de naam Curriculum.nu. De eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden en op verzoek van de Tweede Kamer worden geen ontwikkelteams opgezet voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden. Leraren vervullen in de aanpak een sleutelrol.