Nieuws rondom aanmelding en studiefinanciering

stufiOp 23 januari j.l. heeft overleg plaatsgevonden tussen de Commissie Studiefinanciering van NVS-NVL en vertegenwoordigers van DUO. Uit deze vergadering zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die interessant zijn voor decanen.

 

1. Lotingsstudies 

Vanuit de decanen wordt naar voren gebracht, dat de toename van het aantal lotingsstudies (een student mag zich maar voor één lotingsstudie opgeven) het maken van een 2e keus moeilijk maakt.

2. Sluiting Servicekantoren 

Vanuit DUO wordt gemeld, dat er op korte termijn Servicekantoren sluiten (Alkmaar 1 februari, Breda 1 maart). Door de toenemende digitalisering neemt het aantal bezoeken af. In de nabije toekomst zullen nog meer Servicekantoren sluiten. Wel is er een mogelijkheid van een spreekuur van servicekantoor-medewerkers op school.

2. Studielink / aanmelding 

De aanmeldprocedure via Studielink is verbeterd. Deze powerpoint presentatie geeft een overzicht van de wijzigingen.Op dit moment is er 20% meer aanmelding dan vorig jaar om deze tijd. De datum van 1 mei (voor die datum aanmelding geeft recht op plaats en recht op studiekeuzecheck) lijkt bij leerlingen bekend te zijn. Dit filmpje kan alsnog voor sommige leerlingen een vlotte aanmelding bevorderen.

3. Tegemoetkoming en Lesgeld 

In het lesgeld zijn geen wijzigingen, behalve de jaarlijkse verhoging. De Tegemoetkoming Ouders (nu nog in het MBO) komt te vervallen en wordt overgeheveld naar het Kindgebonden Budget per 1 augustus 2015. De Schoolboeken blijven gratis. Aan VAVO uitbestede leerlingen (ook deeltijders) van 18 jaar en ouder blijven zoals de afgelopen jaren recht hebben op Tegemoetkoming Scholieren.

4. Studiefinanciering 

Sociaal leenstelsel 
De invoering van een sociaal leenstelsel wordt uitgesteld. De bedoeling is nu om dit in één keer in bachelor en master in te voeren per 1 september 2015. Ook andere wijzigingen, zoals aanvragen SF met terugwerkende kracht en afschaffen hardheidsclausule, worden uitgesteld. Meer info via deze link.

Reisrecht
De wijzigingen in het reisrecht vinden op zijn vroegst plaats per 1 januari 2017. Keerzijde hiervan is, dat ook een reisregeling voor MBO voor 16- en 17-jarigen, tot die tijd achterwege blijft.Vanaf 1 januari 2014 kunnen studenten gebruikmaken van het zogeheten tijdelijk studentenreisproduct. Met deze nieuwe service kunnen studenten met een geldig studentenreisproduct die niet kunnen reizen omdat hun OV-chipkaart verloren/gestolen of defect is, of omdat er onjuiste persoonlijke gegevens op hun kaart staan, binnen een uur verder reizen. Het enige dat ze daarvoor nodig hebben is een andere (anonieme of persoonlijke) OV-chipkaart.

De hardheidsclausule reisrecht is aangepast. Per 1-1-2014 zijn de voorwaarden iets aangescherpt. Zo moet de afstand tussen school/stage en woonadres studerende minimaal 10 km bedragen. Eerder werd de vergoeding ook toegekend wanneer de dichtstbijzijnde halte voor OV meer dan 2,5 km is verwijderd van het woonadres. Dat is nu 10 km.

Student uit Europese Unie
Met ingang van 1 januari 2014 is er een wijziging ingegaan aangaande aanspraak op studiefinanciering voor studenten uit de Europese Unie.De studenten moeten kunnen aantonen dat ze een arbeidscontract hebben van minimaal 56 uur per maand. (dit was 32 uur per maand). Studenten waarvoor dit geldt hebben hierover vorig jaar informatie ontvangen. 

Uitbreiding verwante kopopleidingen
Onlangs is de Regeling studiefinanciering 2000 aangepast in verband met uitbreiding van de tabel verwante kopopleidingen 2013. De verwantschapstabel die is opgenomen als bijlage bij de Regeling studiefinanciering 2000 geeft een opsomming van de combinaties van vooropleidingen en lerarenopleidingen waarvoor een jaar extra recht op studiefinanciering bestaat.U vindt de regeling hier.

5. Centrale aanmelding MBO

Er is een pilot voor centrale Aanmelding bij het MBO. De bedoeling is, dat hierbij vanuit diverse systemen (GBA, DUO) gegevens worden overgenomen. De voordelen zijn, dat informatie éénduidig en correct gespeld is en dat er veel minder door leerling en school in een formulier hoeft te worden ingevuld.Klik hier voor meer informatie op de website van DUO en hier voor eenweergave van het aanmeldproces.

6. Medewerking Pilot Caribisch Nederland gevraagd

Duo is bezig met een Pilot voor toelatingtoetsen / screeningstesten voor leerlingen in Caribisch Nederland, die overwegen te gaan studeren in Nederland.Zie daarvoor deze brief.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding hiervan? Neem contact op met Aart Hoogcarspel.