Onderhandelaarsakkoord cao-VO

downloadOp dinsdag 15 april heeft de FvOv gezamenlijk met de andere onderwijsvakbonden een akkoord bereikt met de VO-raad over een nieuwe CAO-VO. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan, de onderhandelingen hebben al met al een klein half jaar geduurd en waren zeer lastig. De nieuwe cao loopt van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015.

Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging in twee stappen, levensfasebewust personeelsbeleid (waaronder een nieuwe regeling voor seniorenbeleid) en werkdruk, professionalisering en het entreerecht. ‘Het was een lastig traject, waarin we getracht hebben voor alle personeelsleden, jong en oud, zittend en nieuw, OP en OOP verbeteringen te realiseren,’ aldus voorzitter/onderhandelaar van de FvOv Jilles Veenstra. ‘Door het thema levensfasebewust personeelsbeleid/seniorenregeling te koppelen aan het thema werkdruk is er op deze gevoelige dossiers een evenwichtig resultaat bereikt. Als onderhandelaars leggen we dit resultaat met een positief advies aan de achterban voor.’Een overzicht van de afspraken: 

Loonontwikkeling

Met ingang 1 augustus 2014 komt er een eerste loonsverhoging van 1,2%, gevolgd door een tweede per 1 januari 2015 met de volledige inzet van de loonruimte voor 2015. De verhoging per 1 augustus 2014 is een voorschot op de ruimte die in 2015 ontstaat op basis van het referentiemodel. Dit model koppelt de loonontwikkeling in de publieke sector aan die in de marktsector. Hiermee komt een aarzelend einde aan de jarenlange nullijn voor het onderwijs als gevolg van de crisis. 

Levensfasebewust personeelsbeleid en werkdruk

Al eerder was overeengekomen dat de BAPO-regeling omgebouwd zou worden naar een regeling levensfasebewust personeelsbeleid. Met het afschaffen van de oude BAPO-regeling komt om te beginnen voor alle werknemers een persoonlijk budget van 50 uur beschikbaar. Dit budget kan op basis van de eigen voorkeuren ingezet worden voor studieverlof, ouderschapsverlof of zorgverlof. Het OP kan de 50 uur daarnaast inzetten om de lestaak met een lesuur van 50 minuten te verminderen en de vrijkomende tijd toevoegen aan de voorbereiding van de lessen. Voor de startende docenten is overeengekomen dat in aanvulling op een lestaakreductie in het eerste jaar ook het tweede jaar nog een lestaakreductie van 10% geldt. 

De nieuwe Seniorenregeling

Alle werknemers vanaf 57 jaar hebben in de nieuwe regeling recht op een budget van 120 uur boven op het persoonlijke budget van 50 uur. De eigen bijdrage voor deze 170 uur bedraagt 35%. Voor OP en OOP met lestaken geldt bovendien dat zij er voor kunnen kiezen om bij het opnemen van dit verlof op 4 dagen te worden ingeroosterd. Jaarlijks kan men op 10 dagdelen voor niet lestaken worden opgeroepen op die dag. Voor werknemers vanaf 52 jaar, die nu nog recht hebben op de BAPO-regeling, is een goede overgangsregeling afgesproken. 

Entreerecht

De werkgevers wilden het entreerecht afschaffen voordat het zou ingaan op 1 augustus van dit jaar. Zo vlak voor het moment van intrede was dat voor ons onbespreekbaar. Voor het komende jaar 

blijft dit recht gehandhaafd en wordt het per 1 augustus 2015 afgeschaft. Een moeilijke keuze maar in het proces van onderhandelingen wat ons betreft verdedigbaar. Het komende jaar zullen we onderzoeken hoe we de in het Convenant LeerKracht geformuleerde ambities ook in de toekomst kunnen waarmaken. 

Investeren in Professionalisering

Voor de instelling is 10% van de personele lumpsum aangemerkt als scholingsbudget. Voor het OP is een individueel scholingsbudget overeengekomen van minimaal 83 uur. Werknemers gaan zelf over de invulling van dit basisrecht. Het scholingsbudget voor docenten wordt verhoogd naar 600 euro. 

OOP

Voor het OOP is een basisrecht scholing van 40 uur overeengekomen. Tevens heeft het OOP recht op een persoonlijk scholingsbudget van 500 euro.Vanaf het komende schooljaar heeft iedere OOP-er jaarlijks recht op een persoonlijk budget van 50 uur. Daarnaast geldt voor hen ook de nieuwe seniorenregeling en een overgangsregeling voor diegenen die nu recht hebben op de BAPO-regeling.In de komende weken zullen de bij de FvOv aangesloten verenigingen dit akkoord voorleggen aan de leden. Daarnaast zullen er volgende week een aantal voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Nadere informatie hierover volgt spoedig. ‘ Ik wil graag het gesprek aangaan met de leden om de keuzes zoals we die gemaakt hebben te verantwoorden,’ aldus Jilles Veenstra. 

Lees hier het Onderhandelaarsakkoord CAO VO