Uncategorised

Het besluit ‘gelijke kans op doorstroom’ regelt dat leerlingen van het vmbo-tl of -gl gemakkelijker kunnen doorstromen naar het havo en dat leerlingen van de havo gemakkelijker kunnen doorstromen naar het vwo. Deze zal algemene maatregel van bestuur (AMvB) zal op een nog te bepalen tijdstip in werking treden. Nog eens lezen wat dit besluit precies betekent voor leerlingen en scholen? Lees verder en scroll naar onderen voor een link naar het gehele besluit.

Lees hier de eerste reactie van de NVS-NVL en de VvSL op de laatste consultatieronde.

Inleiding

Deze AMvB regelt dat leerlingen met een diploma toegelaten moeten worden tot resp. havo 4 of vwo 5, indien zij voldoen aan de doorstroomvoorwaarde dat het eindexamen een extra vak omvat. Ook wordt geregeld dat het bevoegd gezag bij het maken van beleid over doubleren geen onderscheid mag maken tussen leerlingen die naar 4-havo/5-vwo zijn doorgestroomd van een andere schoolsoort en leerlingen die zijn ingestroomd van 3-havo/4-vwo. Leerlingen die verzekerd willen zijn van doorstroom zullen een extra vak moeten kiezen.

Voor scholen wordt het door deze AMvB dus mogelijk om het extra vak als afwijzingsgrond te hanteren. Leerlingen worden daarmee geconfronteerd en zullen daarmee rekening moeten houden bij het samenstellen van hun vakkenpakket. Het verwachte effect daarvan is dat de stapelroute van vmbo-tl/gl naar het havo en van havo naar vwo soepeler verloopt, omdat door het volgen en afsluiten van een extra vak de verschillen tussen de schoolsoorten beter worden overbrugd.

Doubleerverbod

In deze AMvB is geregeld dat het bevoegd gezag van de havo- of vwo-school in haar verwijderingsbeleid geen onderscheid mag maken tussen leerlingen op basis van hun vooropleiding. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de naleving hiervan. De nieuwe regels over doubleren leiden ertoe dat scholen geen onderscheid mogen maken tussen leerlingen die naar 4-havo/5-vwo zijn doorgestroomd vanuit een andere schoolsoort en leerlingen die zijn ingestroomd van 3-havo/4-vwo.

Argumenten

Met een extra vak op het eindexamen vmbo-gl/tl of havo sluiten de vakkenpakketten nog beter aan, aangezien de leerling in de tl of het havo dan de mogelijkheid heeft om een pakket te kiezen dat hetzelfde is als op het havo of vwo. Voor de leerling in de gl lukt dit niet met één extra vak, maar de aansluiting wordt wel beter dan zonder het extra vak.

De leerling went aan een hogere studielast waardoor de aanpassing op het havo/vwo gemakkelijker is. De doorstroomeis van het extra vak, die met deze amvb is geregeld, zorgt ervoor dat de omvang van het vakkenpakket van de leerling op het vmbo/havo aansluit op het vakkenpakket dat de leerling later op het havo/vwo zal volgen.

Knelpunten

Vmbo-leerlingen hebben een achterstand op de leerstof die ze moeten inhalen. De onderwijsprogramma’s van het vmbo-tl en havo vier verschillen laten zien in het vakkenpakket en de profielen en dat vmbo’ers op het havo vakken moeten inhalen. Naast de samenstelling van de vakkenpakketten voor het eindexamen op het vmbo ten opzichte van het havo sluit de inhoud van de vakken in de tl en de gl van het vmbo niet voor elk vak precies goed aan op de leerstof in havo 4.

20% van de vmbo-leerlingen deficiënties heeft voor wat betreft begrijpend lezen, woordenschat, grammatica en leesvaardigheid. Voor het vak wiskunde wordt gesignaleerd dat vmbo-leerlingen een fors verschil met het havo moeten overbruggen. Dit wordt als input meegenomen bij de herziening van het curriculum. Na de curriculumherziening kan door verbetering van doorlopende leerlijnen (waaronder tussen schoolsoorten) de doorstroomvoorwaarde mogelijk komen te vervallen.

Gevolgen

Het aanbieden van een extra vak aan leerlingen extra werk met zich meebrengen voor de administratie en de roostermakers van de vmbo- en havoschool.

Scholen hebben een verantwoordelijkheid om duidelijk te communiceren hoe zij omgaan met de nieuwe regels, vooral met betrekking tot het eventuele schooleigen beleid op het gebied van toelating van leerlingen die niet aan de voorwaarde voldoen.

Scholen die in 4-havo of 5-vwo een doubleerbeleid hanteren waarin onderscheid tussen leerlingen wordt gemaakt op basis van de schoolsoort die zij eerder volgden, zullen hun beleid moeten aanpassen, zodat dit onderscheid verdwijnt.

LOB bij doorstroom vmbo-tl, -gl naar havo en havo naar vwo

Goede LOB draagt er aan bij dat leerlingen een verstandige en persoonlijke afweging maken van het extra vak waarin zij eindexamen afleggen. De verwachting is daarom dat leerlingen in de meeste gevallen een extra vak kiezen dat hen goed voorbereidt op de overstap naar het havo dan wel vwo, of naar het mbo dan wel hbo, gebaseerd op de verwachting van de doorstroomroute die ze op dat moment hebben.

Loopbaanbegeleiders en mentoren zullen hun leerlingen moeten ondersteunen om tijdens hun schoolloopbaan rekening te houden met de in deze amvb neergelegde doorstroomvoorwaarde. Ook moeten zij zich er bewust van zijn dat sommige havo of vwo-scholen leerlingen die niet voldoen aan de doorstroomvoorwaarde, toch toegelaten kunnen worden op basis van eigen beleid van de school. Loopbaanbegeleiders en mentoren op vmbo- en havoscholen zullen waarschijnlijk meer bevraagd worden door ouders en leerlingen naar de mogelijkheid voor het volgen van een extra eindexamenvak.

De gehele AMvB lezen? Klik hier.

Tarief LOB congres

Leden van de NVS-NVL: € 229,00
Niet-leden: € 289,00

Als lid van de NVS-NVL maak je deel uit van een netwerk van kennis en invloed. Maar welk voordeel heeft het lidmaatschap voor jou persoonlijk? En wat doen wij met jouw contributie om niet alleen jou, maar ook de hele beroepsgroep te versterken? Lees het hier en schrijf je in als lid!

 

 

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief of volg ons op onze social media kanalen. LinkedIn, twitter en Instagram

%MCEPASTEBIN%

De Dag voor de Onderwijsondersteuning – voorheen de Dag voor de leerlingondersteuning – is de jaarlijkse dag waarop we de kracht van alle leerling- en studentondersteuners van Nederland vieren. Zij zijn de begeleiders op het vo en mbo die dagelijks het verschil maken, die leerlingen en studenten begeleiden naar hun optimale toekomst. 

De Dag voor de Leerlingondersteuning 2020 zal plaatsvinden op 17 november in het Muntgebouw in Utrecht.

Alle informatie vind je hier

 

Na haar studie sociale wetenschappen werkte Ellen Rozeman als projectleider bij Carrousel Groningen & Drenthe. Bij dit LOB-project doen vo-leerlingen ervaringen op in de beroepspraktijk, zodat zij een gemotiveerde keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding of beroep. Dat is precies waar de drijfveer van Ellen ligt: leerlingen helpen richting te geven aan hun loopbaan.

Als coördinator binnen de NVS-NVL Academie vertaalt ze de professionaliseringsbehoefte van onze leden naar actueel scholingsaanbod. Ellen is onder de indruk van de kennis en expertise die er onder de leden al is op het gebied van loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning. In de Academie maakt ze die met haar trainers toepasbaar en toegankelijk: ‘Door te leren van elkaar en ervaringen te delen dagen we ons zelf uit deskundig te worden én te blijven.

Contactgegevens

Vragen of opmerkingen over ons aanbod? Wil je een LOB-training op maat aanvragen voor je decanenkring of met collega's op school of ben je benieuwd de cursussen en workshops voor leerlingondersteuners? Neem contact op met Ellen Rozeman via e.rozeman@nvs-nvl.nl of 030 - 760 9 764.

O jee, de pagina die u probeert te bezoeken bestaat (nog) niet.

Wellicht probeerde u de website van de NVS-NVL Academie te bezoeken. Daarvoor moet u geduld hebben tot 24 mei, want dan lanceren wij nvs-nvl.nl/academie met een mooie kortingsactie!

Tot die tijd moet u het nog even doen met een van de andere pagina's op onze vernieuwde website. Mogen we een paar suggesties doen?

- LOB op het vmbo-mbo
- LOB op havo-vwo
- Leerlingondersteuning
- Vakblad Bij de Les

Ambassadeurs zijn onze ogen en oren in het veld. Het zijn betrokken leden die de vereniging een warm hart toe dragen en helpen om onze functie als vereniging zo goed mogelijk uit te voeren. Ze fungeren als brug tussen de verenigingsorganisatie en de beroepspraktijk.

Klankbordgroep

In de eerste plaats vormen de ambassadeurs een klankbordgroep voor de beleidsmedewerkers. Beleidsmedewerkers toetsen ideeën en initiatieven bij de groep ambassadeurs en halen ideeën en kennis bij hen op. Daarnaast werken de ambassadeurs actief mee aan het verspreiden van informatie over de vereniging, bijvoorbeeld door in hun kring of samenwerkingsverband op de NVS-NVL te attenderen en door berichten te verspreiden via hun eigen online en offline netwerk.

Ambassadeurs kunnen hun skills bovendien inzetten voor projecten en activiteiten waarbij de NVS-NVL betrokken is. Regelmatig worden we als vereniging benaderd om deel te nemen aan overleggen of mee te werken aan projecten. Soms initieert de NVS-NVL zelfs een project (bijvoorbeeld de organisatie van het LOB-congres en de Dag van de Zorgcoördinator). De beleidsmedewerker kan ambassadeurs vragen om hier namens de vereniging aan deel te nemen, tegen vergoeding.

Om goed zicht te houden op de ontwikkelingen binnen de vereniging en de ontwikkelingen in de praktijk wordt er een paar keer een ambassadeursbijeenkomst gehouden met een inhoudelijke agenda (waar ambassadeurs zelf aan mogen bijdragen). Daarin is ook ruimte voor informele ontmoeting.

Wat wordt er van een ambassadeur verwacht?

In de eerste plaats: betrokkenheid, meedenken, kennis delen, informatie verspreiden en soms een hand uitsteken. Je bent ambassadeur van de NVS-NVL, presenteert je als zodanig en kunt over de vereniging vertellen in je netwerk. Ook geef je gevraagd en ongevraagd advies over wat je signaleert in jouw praktijk en netwerk.

Wat kunnen de ambassadeurs verwachten?

Ambassadeurs hebben één beleidsmedewerker als vast aanspreekpunt, zij worden uitgenodigd voor bijeenkomsten of activiteiten die voor ambassadeurs wordt georganiseerd, zo kunnen zij hun eigen netwerk en kennis vergroten en zijn zij betrokken bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van hun vakgebied. Ambassadeurs mogen hun reiskosten die zij maken voor de vereniging declareren.

Indien een ambassadeur een formele taak voor de vereniging mag en wil uitvoeren (zoals lid van een projectgroep) kan de ambassadeur bovendien in aanmerking komen voor vergoeding van uren, een financiële vergoeding of bijvoorbeeld gratis naar een congres of korting op een cursus. Zodra er een formele taak wordt kortgesloten, wordt dit vastgelegd door de directeuur.

Ambassadeur worden? Neem contact op met onze beleidsmedewerkers!

covert middelHet onderwijs staat niet stil en u doet dat ook niet. Er valt altijd wat te leren. Trainingen en bijscholingen zijn van vitaal belang voor uw functioneren. In verschillende artikelen wordt het belang van ‘leren van elkaar’ nadrukkelijk aangestipt. Over bijscholing is in dit nummer voldoende te lezen, waaronder een kort interview met onze nieuwe coördinator van onze Academie, Ellen Rozeman. De Academie is nog volop in ontwikkeling en dat biedt kansen. Via onze nieuwsbrief is al veel gehoor gegeven aan de oproep die Ellen doet: helpt u mee aan de ontwikkeling van ons cursusaanbod? Wij bieden de bijscholing namelijk voor én door begeleiders. Kennis vloeit de praktijk in en vanuit die praktijk doen wij weer ervaring op. Gut, wat een prachtig kringloopmodel! En het staat nooit stil.

Lees meer...

Tijdens het congres wordt een informatiemarkt georganiseerd. Heeft u interesse in een stand, neem dan contact op met ELMA, mediapartner van de NVS-NVL. Jochem Meijer: 0226 33 16 86 of j.meijer@elma.nl

Klik op de logo's voor meer informatie!

(U blijft dan op deze pagina)

Het programma bestaat uit drie rondes van een uur. U kunt per ronde kiezen voor een lezing of een workshop. Een workshop bestaat uit twee rondes namelijk een inleidend deel en een praktisch verdiepingsdeel. Het is mogelijk om u alleen voor het inleidende deel in te schrijven. Hieronder ziet u via de tabs 'lezing' of 'verdiepingsworkshop' wat we voor u in petto hebben.