Het laatste nieuws vanuit DUO (juni 2017)

Vo-decaan Yvonne Vos was vorige week namens de NVS-NVL aanwezig bij de DUO-bijeenkomst met decanenorganisaties. In dit artikel vat zij puntsgewijs het meest belangrijke nieuws voor u samen.

Stufi in de gecombineerde leerweg mbo

Een student die de gecombineerde leerweg BOL/BBL volgt, heeft in de BOL-periode recht op studiefinanciering. De student moet hierover goed worden geïnformeerd en de juiste gegevens doorgeven aan DUO.

Staatsexamen

 • Het inzetten van een staatsexamen havo is niet meer mogelijk is als vangnet voor vwo-leerlingen. Op 25 augustus is er een nieuw examenreglement gepubliceerd en deze is per 1 oktober 2016 in werking getreden. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-44526.html
 • Kandidaten die zich aanmelden voor de staatsexamens, dienen in theorie al bewijsstukken van eerder behaalde resultaten te kunnen overleggen (in de praktijk gebeurt dit uit klantvriendelijke overwegingen op een later moment).
 • Het verplaatsen naar het tweede tijdvak is alleen voorbehouden aan kandidaten die óf twee examens bij de staatsexamens op hetzelfde moment hebben staan, óf via de staatsexamens een bijzonder vak doen dat qua tijdstip samenvalt met een examen op school.
 • Een kandidaat die opgaat voor een examen op een dagschool of vavo mag zich niet bij de staatsexamens inschrijven voor hetzelfde vak of dezelfde toets op hetzelfde niveau of op een ander niveau. In artikel 2.3 staat:
 • 3c. Een kandidaat mag zich niet aanmelden voor twee vakken van verschillende schoolsoorten waarvan de examens samenvallen
  3d. Een kandidaat mag zich niet aanmelden voor één en hetzelfde vak voor twee verschillende examensoorten

  Webinars

  De proefwebinar is nog steeds terug te kijken via www.duo.nl/webinar. De volgende webinars worden van tevoren openbaar aangekondigd. Er komen  lespakketten voor scholen. Het is de bedoeling dat e.e.a. voor de zomervakantie klaar is. Voor de verschillende doelgroepen zijn er verschillende lespakketten (mbo 1/2, mbo 3/4, ho).

  Vervroegde aanmelding mbo

  Het wetsvoorstel Vervroegd Aanmelden gaat in per 2018-2019. Deze maatregel moet het vroegtijdig schoolverlaten tegen gaan. Aanmelden mbo voor 1 april moet dan voor het eerst voor 1 april 2018.

  Nieuw telefoonnummer DUO voor intermediairs

  In de tweede week van mei stuurde DUO hierover een e-mailnaar intermediairs. Wie het centrale telefoonnummer belt, komt via een kort keuzemenu bij het eigen servicekantoor. De intermediairslijn is voor alle vragen over studiefinanciering, lesgeld en studieschulden. Meer informatie: https://duo.nl/images/nieuw-intermediairnummer.pdf

  Doorstroming mbo-hbo

  Op 15 mei 2017 presenteerden ruim 200 studenten hun projecten om de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren (Zie ook: https://www.gelijke-kansen.nl/studentlab/). Uit de Beleidsmonitor die vorige week door OCW werd gepubliceerd, blijkt dat leenangst nog wel een rol speelt bij de mbo’ers die naar het hbo willen. Het is niet altijd bekend dat de aanvullende beurs en het studentenreisproduct nog steeds de vorm van prestatiebeurs hebben. Het is van belang om studenten en ouders te wijzen op de rekenhulp op www.duo.nl en ‘Mijn studieplan’ op www.startstuderen.nl

  Studentenreisproduct

  Inmiddels kunnen minderjarige mbo’ers sinds 1 januari reizen met het studentenreisproduct. De voorlichting voor de minderjarigen die in augustus/september 2017 (vermoedelijk) starten met een opleiding is inmiddels begonnen. Zij hebben een persoonlijke brief met folder thuis gestuurd gekregen. Het betreft vmbo-, mavo- en havo-eindexamenkandidaten op 1 augustus 2017 jonger dan 18. Ook zijn er posters naar scholen gestuurd. Brief, folder en poster zijn hier te vinden.