Het laatste nieuws vanuit DUO (oktober 2017)

Drie keer per jaar vergaderen vertegenwoordigers van de NVS-NVL met vertegenwoordigers van de klantenservice van DUO. Uit de laatste vergadering komen de volgende berichten.

Intermediairslijn DUO Herhaling

Vanaf 15 mei is het telefoonnummer veranderd waarop u DUO als intermediair kunt bereiken. U kunt nu bellen met (050) 599 8587. Via een kort keuzemenu kunt u een keuze maken om in contact te komen met een medewerker van het voor u vertrouwde servicekantoor. Het oude intermediairsnummer is komen te vervallen. Het nieuwe nummer is bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur en is exclusief voor u als intermediair bedoeld. Wilt u het nummer alstublieft niet verstrekken aan scholieren, studenten, ouders en debiteuren? Zij kunnen bellen met (050) 599 7755.

Schulden ontstaan door studie en gevolgen

Studieschulden bij DUO

 • Tellen wel mee bij de verkrijging van een hypotheek
 • Leveren geen BKR-registratie op
 • De studieschuldaflossing kan op verzoek een tijd worden stopgezet. Een oud-student neemt hiervoor contact op met DUO.

  Kortlopende schulden

  Dit zijn schulden die ontstaan door bijvoorbeeld onterecht gebruik van een ov-reisrecht of als er te veel studiefinanciering is uitbetaald. Over deze studieschulden is rente verschuldigd. Ze worden verrekend met de uit te betalen studiefinanciering. Ze kunnen bij niet inbaar zijn of als ze niet betaald worden omgezet worden in een rentedragende lening (als de student tenminste nog recht heeft op studiefinanciering).

  Betalingsregeling

  Bij betalingsachterstand kan een student een betalingsregeling treffen. Bij ieder contact van DUO met de student kan dat worden geregeld. Een student moet dus alert zijn op aanmaningen e.d., want dan kan er nog een betalingsregeling getroffen worden. Als de schuld inmiddels aan een deurwaarder is overgedragen, is een regeling met DUO niet meer mogelijk!

  Lesgeld

  In het VAVO kan de lesgeldverplichting verrekend worden met een toegekende lesgeldvergoeding (binnen de Tegemoetkoming Scholieren). In het mbo (binnen de studiefinanciering) is een dergelijke regeling niet mogelijk. Dat betekent dat een mbo-deelnemer zelf de termijnen van het lesgeld (6 termijnen is mogelijk) moet betalen.

  In de aanvullende financiering bij mbo zit een deel (als de student ervoor in aanmerking komt) ter compensatie van het lesgeld. De student moet daarvan dan wel het lesgeld betalen! Het is de bedoeling dat DUO actief wanbetalers gaat benaderen om schulden op dit vlak zo veel mogelijk te voorkomen. Soms is het een mbo ’er niet duidelijk dat hij lesgeld moet betalen met behulp van zijn studiefinanciering.

  Lespakket over schulden

  DUO is bezig een lespakket te maken over problematische schulden. Daarin wordt aandacht besteed aan de aanpak van DUO. Enkele honderden klanten (studenten en terugbetalers) komen in de schuldhulpverlening terecht. DUO wil dat aantal graag verminderen. De bedoeling is om het lespakket in maart 2018 aan te bieden in de Week van het Geld.

  Minderjarige mbo’ers en ov-boete

  Relatief veel mbo-deelnemers onder de 18 hebben een ov-boete opgelopen. Dit komt o.a. door het laat controleren door DUO van de inschrijving van de deelnemer. Dit kan overigens pas na 1 oktober, als de instellingen de gegevens voor BRON hebben doorgegeven. Als een deelnemer in een BBL-opleiding staat ingeschreven is er geen recht op OV reisrecht. Soms is de deelnemer zich daar niet van bewust. DUO gaat dit jaar direct contact opnemen met minderjarige deelnemers, waar zich dit voordoet. Hierbij een oproep: laat minderjarige deelnemers bij ov-problemen snel contact opnemen met DUO.

  Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor mbo-deelnemers uit minimagezinnen

  Voor het tweede jaar is er nu een tijdelijke regeling voor leermiddelen (voor deelnemers, die uit een gezin komen met een minimuminkomen). De bedoeling is dat dit een structurele regeling wordt.

  Hierbij een Power Point-presentatie die de aanpak van het Deltion College in Zwolle laat zien.

  Dit nieuws is samengesteld door Aart Hoogcarspel (NVS-NVL)