Uitbesteding VO - VAVO 2014

Een school voor voortgezet onderwijs kan een leerling uitbesteden aan een ROC in de VAVO-opleiding, in voltijd of, alleen bij gezakten, in deeltijd. Deze Regeling Uitbesteding wordt ook de “Rutte-regeling”[1]  genoemd.

 

1. Kinderbijslag en Kindgebonden budget  Ouders van voltijders < 18 jaar hebben altijd recht op Kinderbijslag en mogelijk Kindgebonden budget. Ouders van deeltijders overdag <18 jaar, die nog studeren voor hun startkwalificatie, hebben ook recht op Kinderbijslag en mogelijk Kindgebonden budget.  (zie voor informatie ook www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/levensloop/uw_kind_wordt_16_jaar)


2. Tegemoetkoming Scholieren Voltijders (uitbesteed en rechtstreek bij VAVO) >18 jaar in het Vavo hebben recht op Tegemoetkoming Scholieren. Uitbestede deeltijders > 18 jaar (enkele vakken overdoen en met behaalde voldoendes slagen) hebben ook recht op Tegemoetkoming Scholieren. [2] In het kader staan de maximaal verkrijgbare bedragen 2013-2014.

Maximaal verkrijgbare bedragen
Tegemoetkoming scholieren
Onafhankelijk van het verzamelinkomen van de (adoptieve) ouder(s) ontvangt elke scholier van 18 jaar of ouder de basistoelage van € 108,80 (thuiswonend) of € 253,66 (uitwonend) per maand. De ouderafhankelijke tegemoetkoming in de schoolkosten wordt, naast de basistoelage, uitbetaald en is maximaal € 83,99 per maand.

 

De Tegemoetkoming Scholieren (voor 2014-2015) moet aangevraagd worden voor 31 juli 2014. (De Tegemoetkoming Scholieren kan met terugwerkende kracht toegekend worden)[3]  (zie voor informatie ook www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/tegscholieren/voorwaarden.asp)
In het kader hieronder staat aangegeven hoe een uitbestede leerling het formulier voor Aanvraag Tegemoetkoming Scholieren moet invullen (formulier via DUO Infolijn (050) 599 77 55, servicekantoor DUO, of online invullen op www.duo.nl).

Advies invullen Aanvraag Tegemoetkoming Scholieren
Vraag 1, 2 en 3 spreken voor zich
Vraag 4.1: Vul naam en adres van de (oude) dagschool in (dus niet de naam van het ROC) en kruis aan bij
Vraag 4.3: ik val onder de Rutte regeling.. (Lees de toelichting bij het formulier)
Vraag 5: naar eigen keuze invullen (volgend jaar verder studeren kan recht geven op overbrugging = ook tegemoetkoming in de vakantie)


Onduidelijkheden in deze brief of onvolkomenheden in de uitvoering kunnen gemeld worden aan: Aart Hoogcarspel: a.hoogcarspel@nvs-nvl.nl   Coördinator Commissie Studiefinanciering NVS-NVL

[1] In de totale Rutte-regeling worden 4 routes onderscheiden (het bovenstaande gaat over route 4): - Route 1: uitbesteding van vo-leerling aan andere vo-school; - Route 2: uitbesteding van vo-leerling aan bve-instelling voor deel van de tijd; - Route 3: overdracht van bekostigingsmiddelen bij tussentijdse overstap naar ander vo of naar roc; - Route 4: uitbesteding van vo-leerling aan voortgezet volwassenenonderwijs (vavo). Dit kan zijn voor een diploma (blijvenzitter in voltijd of zakker in deeltijd) of een hoger diploma (bv. met havodiploma --> vwo)
[2] Deeltijders, rechtstreeks bij VAVO ingeschreven, kunnen recht hebben op Tegemoetkoming Deeltijders. [3] Scholieren die in de loop van het cursusjaar 18 worden krijgen Tegemoetkoming Scholieren m.i.v. het kwartaal na hun verjaardag (dit vanwege de kwartaalsystematiek van de Kinderbijslag).