Rapportage Monitor LOB

De VO-raad heeft Oberon gevraagd de ontwikkeling in LOB-beleid en LOB-activiteiten op vo-scholen in beeld te brengen. Dat doen we met de monitor LOB.

download

In 2010 voerden we een nulmeting uit, in 2012 een eerste meting en nu, in 2014, een tweede meting. In dit rapport doen we verslag van die tweede meting, waarbij we de resultatenvergelijken met die van de nulmeting en de eerste meting. Met de LOB-monitor willen we de volgende vragen beantwoorden:1) Hoe geven vo-scholen vorm aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding? Welke ontwikkeling hebben zij daarin doorgemaakt de afgelopen jaren?2) Is er verschil te zien tussen vmbo- en havo/vwo-scholen?3) Heeft het project Stimulering LOB van de VO-raad bijgedragen aan de versterking van LOB op vo-scholen? Zo ja, op welke manier?

Werkwijze

Om de vragen uit de vorige paragraaf te beantwoorden hebben we twee vragenlijsten uitgezet. Eén onder directeuren van vo-scholen en één onder decanen. De vragenlijstvoor directeuren zoomt wat meer in op het LOB-beleid, die voor decanen op de concrete invulling ervan. Als basis voor deze vragenlijsten hebben we de vragen genomendie ook in 2010 en 2012 zijn gesteld, zodat we de uitkomsten kunnen vergelijken. Aan de vragenlijsten is ook een aantal vragen toegevoegd, gebaseerd op recenteontwikkelingen op het gebied van LOB en recente LOB-activiteiten van de VO-raad.

Download hier de rapportage van de monitor