De Ambitieagenda LOB (mbo)

Om mbo-scholen te ondersteunen bij de verankering van LOB in hun onderwijsbeleid, hebben JOB en de MBO Raad – gesteund door het ministerie van OCW – de Ambitieagenda LOB opgesteld. Het kan ook dienen als een gespreksagenda die door mbo-scholen wordt gebruikt bij het vormgeven van LOB-beleid en in gesprek te gaan met de studentenraad.

In onze maatschappij moeten jongeren al jong een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Jongeren hebben daarom behoefte aan begeleiding bij het maken van de juiste opleidings- en beroepskeuze. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Als zij goed inzicht hebben in hun talenten, drijfveren en mogelijkheden, kunnen zij weloverwogen een keuze maken voor een vervolgopleiding of een beroep.

Loopbaanbegeleiding begint in het voortgezet onderwijs met de keuze voor een vervolgopleiding. Tijdens de mbo-opleiding wordt vervolgens de basis gelegd voor het loopbaanleren van de toekomst. Overbrengen van kennis blijft van belang, maar net zo belangrijk is het aanleren van vaardigheden om een leven lang te leren, flexibel en wendbaar te zijn en te manoeuvreren in een onzekere arbeidsmarkt.

Veel mbo-scholen hebben inmiddels een eigen visie en beleid op LOB ontwikkeld, voeren LOB-activiteiten uit en investeren in de professionalisering van hun docenten op dit gebied. Ook is er aansluiting gezocht in de regio om op dit terrein samen te werken in netwerken en samenwerkingsverbanden met het voortgezet onderwijs. Vanuit het Stimuleringsproject LOB in het mbo zijn veel materialen ontwikkeld met en voor scholen. Ook zijn mbo-scholen vanuit dit servicepunt begeleid bij de ontwikkeling van LOB beleid. Vanaf augustus 2017 worden deze werkzaamheden door het Expertisepunt LOB vo-mbo verder voortgezet. Ondanks deze inspanningen zijn er ook nog mbo-scholen waarbij extra inspanningen ten aanzien van LOB nodig zijn.

Om mbo-scholen te ondersteunen bij de verankering van LOB in hun onderwijsbeleid, hebben JOB en de MBO Raad – gesteund door het ministerie van OCW – de Ambitieagenda LOB opgesteld. Het kan ook dienen als een gespreksagenda die door mbo-scholen wordt gebruikt bij het vormgeven van LOB-beleid en in gesprek te gaan met de studentenraad.

Download de Ambitieagenda LOB hier (pdf).