Invoering Fuwa-VO en het schooldecanaat

In het kader FUWA-VO vindt een nieuwe functiewaardering plaats met daarbij een nieuwe salarisschaal. Bij ons op school gaat het decanaat van OP naar OOP met een salarisschaal van 10. De meeste docenten krijgen een salarisschaal LC (11) en enkele LD (12). Voor het decanaat is dit een achteruitgang. Mijn vraag is:
* Gebeurt dit ook landelijk?
* Wat is hierover het standpunt van de NVS-NVL?

 

Antwoord:
De Fuwa-VO 2002 kent een drietal voorbeeldfuncties in het OOP met betrekking tot het schooldecanaat in resp. 'Stafmedewerker LOB' in schaal 11, 'decaan/adviseur LOB' in schaal 10 en 'Medewerker decanaat' in schaal 9. Deze zijn op elke school aanwezig.
De oorspronkelijke voorstellen hielden een aanzienlijk lagere inschaling in. Daarvoor is destijds de NVS (langs de CMHF-lijn) dwars gaan liggen. Met name de volgende overweging heeft daarbij een rol gespeeld: De NVS kan de ontwikkeling niet tegengaan dat er zich HBO-geschoolden aandienen die voor het werk dat een schooldecaan veelal verricht zijn opgeleid en dat schoolleidingen deze (vaak jonge) mensen ook aanstellen. De leidende opvatting aan de basis van onze argumenten voor een hogere inschaling van deze functies was:
'Het gaat om HBO-opgeleiden, die belast worden met wettelijk aan de school opgelegde werkzaamheden ten dienste van groepen of individuele leerlingen. Docenten in de meeste vakken doen hetzelfde. Deze decanen dienen dus net zo ingeschaald te worden als HBO-opgeleide docenten.'

Het aanstellen van een HBO-opgeleide decaan kan dus geen financieel voordeel opleveren voor wat betreft de functieschaal. Deze voorbeeldfuncties hebben betrekking op de als zodanig aangestelde functionarissen (de functiebenaming is vermeld op de akte van benoeming). Het staat scholen vrij zelf functies te creëren en die te laten wegen, waardoor er vervolgens een salarisniveau aan gekoppeld wordt. De docent-schooldecaan is aangesteld in de functie van docent, met de daarbij behorende salarisschalen. Hij/zij is vervolgens belast met de taak van decaan, wat op de inschaling geen invloed heeft. In die zin zal de docent-decaan altijd in de schalen LB, LC, of LD worden geplaatst. Het zal duidelijk zijn dat bezuiniging in onze ogen geen argument mag zijn om OOP-decanen te benoemen. De kwaliteit van de LOB, de inbedding in het geheel van op leerlingen gerichte activiteiten dient gewaarborgd te zijn en gelijke monniken dienen gelijke kappen te hebben. We merken geregeld dat er grote onduidelijkheid over deze zaken is en we proberen steeds zo goed mogelijk duidelijk te maken hoe het zit. In Dekanoloog van oktober en december 2003 is hierover geschreven. In Dekanoloog van januari 2004 heeft het Dagelijks Bestuur van de NVS aangegeven hoe de vereniging erover denkt.