Algemene voorwaarden cursussen/congressen

1.        Inschrijving

Inschrijven kan via een inschrijfformulier op de website. Tot drie weken voor de cursus/congresdatum kunt u zich inschrijven, tenzij expliciet anders is bepaald.

2.        Definitie cursus

Onder 'cursus' wordt verstaan alle cursussen, trainingen en opleidingen die de NVS-NVL zelf organiseert.

4.        Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, congressen, trainingen en opleidingen die de NVS-NVL organiseert. De NVS-NVL gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

5.        Definitie annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen, om welke reden dan ook.

6.        Wijze van annuleren

  • De deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving binnen deze termijn kosteloos annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.
  • Schrijft de deelnemer zich in voor een cursus die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af van het recht op wettelijk bedenkrecht.
  • Bij annulering tot uiterlijk drie weken vóór het begin van de cursus, wordt het cursusgeld terugbetaald onder inhouding van 10% administratiekosten.
  • Bij annulering tussen drie weken en één week voor het begin van de cursus is 50% van het betaalde cursusgeld verschuldigd.
  • Bij annulering vanaf een week voor de eerste lesdag is 100% van het cursusgeld verschuldigd.

 

7.        Verplaatsen van deelname door deelnemer bij een cursus

Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot twee weken voor de (eerste) dag van de cursus. Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus, is alleen mogelijk, wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus.

8.        Overmacht NVS-NVL bij een cursus

Uiterlijk twee weken van tevoren bepaalt de NVS-NVL of er voldoende deelnemers zijn om de cursus te laten doorgaan. Als de cursus niet doorgaat wordt eerst gekeken, of deelname aan de cursus kan worden verplaatst. Lukt dit niet, dan krijgen de deelnemers de cursussom in zijn geheel geretourneerd.

9.        Overmacht deelnemer bij cursus/congres

In principe vindt geen restitutie plaats, behalve in uitzonderlijke gevallen van overmacht. Er is sprake van een overmachtsituatie aan de zijde van de deelnemer, als hij/zij redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus/congres te verschijnen en hij/zij in verband met de overmachtsituatie de cursus/congres niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een ongeval of overlijden. In deze gevallen van aantoonbare overmacht zal de NVS-NVL in overleg met de deelnemer eerst kijken, of de cursus kan worden verplaatst naar een andere datum. Als dat niet lukt, of in het geval van een congres, beoordeelt de NVS-NVL aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen.

10.        Evaluatie

Na afloop van de cursus of het congres krijgt de cursist per mail een link toegestuurd, waarbij gevraagd wordt een online enquête in te vullen. Het invullen van deze enquête is vrijblijvend. De gegevens worden anoniem verwerkt.

11.      Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht cursusmateriaal

Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de NVS-NVL verzorgde cursusmateriaal is eigendom van de NVS-NVL. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te hanteren, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

12.      Vertrouwelijkheid

  • alle informatie die voor de inschrijving verkregen is, wordt vertrouwelijk behandeld.
  • alle informatie van deelnemers, die tijdens de cursus/congresdagen worden verkregen en een vertrouwelijk karakter hebben, zullen vertrouwelijk worden behandeld door zowel de docent als de NVS- NVL.

 

13.      Gratis lidmaatschap

Als u gebruik maakt van ons aanbod om gratis lid te worden, wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd tot wederopzegging.
We verwijzen u graag naar de FAQ Lidmaatschap voor alle vragen over het lidmaatschap.

14.      Overige zaken

Bij opmerkingen over de restitutie of inschrijving en/of cursus/congresinhoud kan contact worden opgenomen met het bureau van de NVS-NVL, e-mail: bureau[at]nvs-nvl.nl. Binnen één week ontvangt de deelnemer een reactie.

Als u een klacht wilt indienen verwijzen wij u daarvoor naar de Klachtenregeling NVS-NVL.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top