Algemene Voorwaarden LOB Inspiratiedag NVS-NVL

 

Inschrijving
Inschrijving voor deelname aan de LOB Inspiratiedag vindt plaats door middel van een volledig ingevuld aanmeldformulier.

Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden
Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op de LOB Inspiratiedag die de NVS-NVL organiseert. De NVS-NVL gaat ervan uit dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

Definitie annulering
Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op het congres, om welke reden dan ook.

Wijze van annuleren

  • Door de inschrijving verklaren de deelnemer en de betaler in te stemmen met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
  • De deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving binnen deze termijn kosteloos annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.
  • Schrijft de deelnemer zich in voor de LOB Inspiratiedag die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af van het recht op wettelijk bedenkrecht.
  • Bij annulering tot uiterlijk zes weken vóór de LOB Inspiratiedag, wordt de entree terugbetaald onder inhouding van € 50 annulerings- en administratiekosten.
  • Bij annulering vanaf zes weken voor de LOB Inspiratiedag is 100% van het entreegeld verschuldigd.
  • Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het congres schriftelijk aan NVS-NVL is meegedeeld.
  • Bij niet op komen dagen op de dag van het event, of slechts gedeeltelijke deelname, vindt geen restitutie plaats.

Annulering LOB Inspiratiedag door NVS-NVL
De NVS-NVL behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de LOB Inspiratiedag te annuleren tot 5 werkdagen voor het begin van de LOB Inspiratiedag en zonder dat NVS-NVL gehouden is tot enige schadevergoeding. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de wederpartij geen gebruik wenst te maken van dit alternatief, ontvangt de wederpartij het inschrijfgeld binnen 30 dagen, nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te maken van het alternatief, retour. Mocht de overheid, i.v.m. coronamaatregelen, het evenement verbieden, dan worden de ontvangen gelden aan de deelnemer terugbetaald.

Annulering LOB Inspiratiedag door de deelnemer
Heb jij of heeft iemand in jouw huishouden corona(klachten)? Dan is het niet toegestaan om de LOB Inspiratiedag te bezoeken. Je mag je entreebewijs dan kosteloos overdragen aan een collega, meldt dit wel bij de NVS-NVL.

Is er een overmachtssituatie, bijvoorbeeld bij ongeval of overlijden, dan zal de NVS-NVL aan de hand van de specifieke omstandigheden beoordelen of tot restitutie* wordt overgegaan.

*met inhouding van €50,- administratiekosten

Evaluatie
Na afloop van de LOB Inspiratiedag krijgt de deelnemer per mail een link toegestuurd, waarbij gevraagd wordt een online enquête in te vullen. Het invullen van deze enquête is vrijblijvend. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht
Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de NVS-NVL verzorgd materiaal is eigendom van de NVS-NVL. Het is niet toegestaan het materiaal anders dan voor eigen gebruik te hanteren, of om op enigerlei wijze het materiaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Privacy
Alle informatie die voor de inschrijving verkregen is, wordt vertrouwelijk behandeld. Je kunt hierover meer lezen in onze privacyverklaring. De NVS-NVL behoudt zich het recht beeldmateriaal te maken, te bewaren en te publiceren van deelnemers ten behoeve van de communicatiemiddelen van de NVS-NVL. Indien deelnemers hier bezwaar tegen hebben, dienen zij dit zelf aan te geven: het beeldmateriaal van de persoon in kwestie wordt in dat geval verwijderd.

Overige zaken
De NVS-NVL behoudt zich het recht wijzigingen aan het programma aan te brengen of een andere workshophouder in te zetten dan wordt vermeld in de omschrijving op de website

Contact
Bij opmerkingen over de restitutie of inschrijving kan contact worden opgenomen met het bureau van de NVS-NVL, e-mail: bureau@nvs-nvl.nl. Als je een klacht wilt indienen verwijzen wij je daarvoor naar de regeling klachtenprocedure.  

 

Voor het laatst bijgewerkt op 12 oktober 2020.