Algemene Voorwaarden Congressen NVS-NVL

 1. Inschrijving

Inschrijving voor deelname aan een congres vindt plaats door middel van een volledig ingevuld aanmeldformulier.

 1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle congressen die de NVS-NVL organiseert. De NVS-NVL gaat ervan uit dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

 1. Definitie annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op het congres, om welke reden dan ook.

 1. Wijze van annuleren
 • Door de inschrijving verklaren de deelnemer en de betaler in te stemmen met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 • De deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving binnen deze termijn kosteloos annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.
 • Schrijft de deelnemer zich in voor een cursus die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af van het recht op wettelijk bedenkrecht.
 • Bij annulering tot uiterlijk zes weken vóór het congres, wordt de congressom terugbetaald onder inhouding van € 50 annulerings- en administratiekosten.
 • Bij annulering vanaf zes weken voor de congresdag is 100% van de congressom verschuldigd.
 • Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het congres schriftelijk aan NVS-NVL is meegedeeld.
 • Bij niet op komen dagen op de dag van het congres, of slechts gedeeltelijke deelname, vindt geen restitutie plaats.
 1. Annulering congres door NVS-NVL

De NVS-NVL behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het congres te annuleren tot 5 werkdagen voor het begin van het congres en zonder dat NVS-NVL gehouden is tot enige schadevergoeding. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de wederpartij geen gebruik wenst te maken van dit alternatief, ontvangt de wederpartij het inschrijfgeld binnen 30 dagen, nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te maken van het alternatief, retour.

 1. Overmacht deelnemer

In principe vindt geen restitutie plaats, behalve in uitzonderlijke gevallen van overmacht. Er is sprake van een overmachtsituatie aan de zijde van de deelnemer, als hij/zij redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op het congres te verschijnen en hij/zij in verband met de overmachtsituatie het congres niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een ongeval of overlijden.

In deze gevallen van aantoonbare overmacht zal de NVS-NVL aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval beoordelen of restitutie van de congressom kan worden overwogen.

 1. Evaluatie

Na afloop van het congres krijgt de deelnemer per mail een link toegestuurd, waarbij gevraagd wordt een online enquête in te vullen. Het invullen van deze enquête is vrijblijvend. De gegevens worden anoniem verwerkt.

 1. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de NVS-NVL verzorgd congresmateriaal is eigendom van de NVS-NVL. Het is niet toegestaan het congresmateriaal anders dan voor eigen gebruik te hanteren, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

 1. Privacy

Alle informatie die voor de inschrijving verkregen is, wordt vertrouwelijk behandeld. Je kunt hierover meer lezen in onze privacyverklaring.

De NVS-NVL behoudt zich het recht beeldmateriaal te maken, te bewaren en te publiceren van congresdeelnemers ten behoeve van de communicatiemiddelen van de NVS-NVL. Indien deelnemers hier bezwaar tegen hebben, dienen zij dit zelf aan te geven: het beeldmateriaal van de persoon in kwestie wordt in dat geval verwijderd.

 1. Overige zaken

De NVS-NVL behoudt zich het recht wijzigingen aan het congresprogramma aan te brengen of een andere spreker in te zitten dan wordt vermeld in de omschrijving op de website

 1. Contact

Bij opmerkingen over de restitutie of inschrijving en/of cursusinhoud kan contact worden opgenomen met het bureau van de NVS-NVL, e-mail: bureau@nvs-nvl.nl.

Als u een klacht wilt indienen verwijzen wij u daarvoor naar de regeling klachtenprocedure.

Voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2018.