21 items tagged "FvOv"

 • [Blog] Alert blijven op ons pensioen

  Euro aranjuez1404Regelmatig zijn er initiatieven om ons pensioengeld alternatief in te zetten. Laatst was er een plan van de overheid om je gespaarde pensioengeld in te zetten voor aflossing van je hypotheek. De Vakcentale voor Professionals (VCP) reageert hierop: ‘De kernvraag is wie hiermee iets zou opschieten? De effecten op de woningmarkt zijn naar verwachting beperkt en het nadeel van minder pensioenopbouw zal zich later wreken. Vanaf 2015 is deze opbouw toch al fors is versoberd. De VCP is van mening dat een aanpak moet worden gekozen voor de problemen op de hypotheekmarkt, die niet leidt tot een verlies aan pensioenrechten. Uiterste terughoudendheid is geboden bij het gebruik van pensioen voor andere doeleinden dan de oudedagsvoorziening. Pensioen is uitgesteld loon voor later om in het inkomen te voorzien na het werkzame leven.’ Inmiddels heeft de overheid het plan ingetrokken.

 • [Blog] Wetsvoorstel ‘Beroep leraar en lerarenregister’ aangenomen door Tweede Kamer

  Tweede kamerDe Tweede Kamer heeft op dinsdag 11 oktober met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel  ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Hoewel de Eerste Kamer er ook nog over mag beslissen wordt aangenomen dat de wet hiermee van kracht wordt. Twee jaar lang is er over deze wet gesproken en er waren pittige discussies omdat standpunten ver uit elkaar lagen. De nadruk kwam vaak te liggen bij het register terwijl het de bedoeling van de wet is het beroep van leraar een professionelere status te geven met ruimte voor eigen ontwikkeling.

 • Aan de slag met professionele ruimte!

  logo voionHoe is de professionele ruimte geregeld op jouw school? Heb je als docent zeggenschap over de inhoud van de lessen, methodekeuze, onderwijskwaliteit, inrichting van de examens, de schoolorganisatie, gezond en vitaal werken?

 • DGO Regio-indeling voor PO en VO

  Hieronder vindt u de regio-indeling van het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO bij primair onderwijs) en Decentraal CAO overleg (bij voortgezet onderwijs). Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-VO of de CAO-PO op instellingsniveau wordt door de werkgever gevoerd met de Centrales voor Overheidspersoneel.

 • Focusbijeenkomsten voor leraren rondom professionele standaard

  logo onderwijscooperatieHoe ver moeten leraren gaan in het opstellen van een standaard? Gaan we daadwerkelijk gedragsnormen afspreken? Door middel van verschillende activiteiten wil de Onderwijscoöperatie achterhalen welke waarden breed gedragen worden door de beroepsgroep, zodat we de professionele standaard op basis daarvan inhoud kunnen geven. Op 16 maart en 18 mei 2016 zijn er focusbijeenkomsten voor leraren.

  Aanmelden

  Waarom een professionele standaard?

  Bij een professioneel georganiseerde beroepsgroep hoort een zekere mate aan zelfregulering: leraren spreken elkaar aan op elkaars functioneren. Deze zelfregulering is van belang om ongewenste bemoeienis van buitenaf te voorkomen. Zolang de beroepsgroep zich niet op een dergelijke wijze inspant om werk te maken van kwaliteit blijft de deur van de school, zogezegd, open voor buitenstaanders zoals politici om voor leraren te bepalen wat kwaliteit is. Een professionele standaard is een belangrijk vertrekpunt om tot zo’n zelforganisatie te komen. Daarin leggen leraren vast welke (minimum-) eisen zij aan elkaar stellen en waar ze elkaar op aanspreken. Het is daarmee vooral een aangrijpingspunt voor een dialoog over beroepskwaliteit die een belangrijk component is binnen het vormingsproces van het leraarschap als collectieve professie.

  Afbeelding-professionele-keten-1-156x250De standaard is daarom zeker niet bedoeld als een instrument waarmee derden leraren kunnen afrekenen. Voor de duidelijkheid: werkgevers of de (lokale) overheid hebben geen recht van spreken met betrekking tot de vormgeving van de standaard. De professionele standaard is verbonden met twee andere schakels in de professionele keten, te weten het lerarenregister en het beginsel dat de leraar zeggenschap toekomt over zijn professioneel handelen. In het wetsvoorstel voor de invoering van het lerarenregister in 2017 wordt daarom ook de professionele standaard genoemd. De professionele standaarddie door de beroepsgroep zelf wordt opgesteld is leidend voor de het professioneel statuut dat in iedere school dient te worden opgesteld. Dit professioneel statuut dient waarborgen te geven voor de professionele ruimte van de leraar.

  Standaarden gebaseerd op waarden Hoever moeten we als leraren in het opstellen van deze standaard gaan? Gaan we daadwerkelijke gedragsnormen afspreken? Het ligt voor de Nederlandse professionele standaard niet voor de hand om een al te stringente mate van voorschrift voor gedrag te hanteren. Vanwege de vrijheid van onderwijs is de Nederlandse leraar weinig aan inmenging gewend, of het nu van de overheid komt of van de collectieve professie zelf, zal er niet toe doen. Het lijkt daarom verstandiger om de waarden te benoemen die in het gedrag herkenbaar moeten zijn zonder daarbij meteen al tot een norm te komen. Door middel van o.a. een internetconsultatie willen we achterhalen welke waarden breed gedragen worden door de beroepsgroep, zodat we de professionele standaard op basis daarvan inhoud kunnen geven.

 • FvOv

  fvov

   

  De NVS-NVL is als onderwijsorganisatie aangesloten bij de CMHF, de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen. Binnen deze centrale is de NVS-NVL vertegenwoordigd in het Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv).

   

 • FvOv Informatieavond over uw pensioen gemist?

  Op verschillende data en op verschillende plaatsen organiseerde de FvOv enkele informatieavonden rondom het thema 'Zo zit dat met uw pensioen!'. Om de juiste keuzes te maken is het van belang goed geïnformeerd te zijn om de juiste keuze te maken voor nu en in de toekomst. Als u de informatieavonden gemist heeft, kunt u hier de presentatie downloaden.

 • FvOv-informatiebijeenkomsten: zo zit dat met uw pensioen!

  downloadOnze samenleving verandert voortdurend en uw pensioen verandert mee. Zo zijn de AOW- en ABP-pensioenleeftijd verhoogd, en kent ABP-pensioen vanaf 2015 een lagere pensioenopbouw. Al deze veranderingen vergroten voor iedereen het belang om de juiste keuzes te maken voor het pensioen.

 • FvOv-leden stemmen in met het onderhandelaarsakkoord

  De 11 verenigingen van de FvOv hebben in de afgelopen weken de meningen van hun leden gepeild over het onderhandelaarsakkoord CAO-VO. Afgelopen vrijdag 16 mei sloot de reactietermijn. Iets meer dan 60% van de leden heeft voor gestemd.

 • FvOv: Zo zit dat met uw pensioen! Kom naar de bijeenkomsten van FvOv/ABP

  fvovLeven deze vragen ook bij u?

  • Eerder of later met pensioen, wat zijn de gevolgen?
  • Wat is voorwaardelijk pensioen en waar moet ik op letten?
  • Hoe hoog is het nabestaandenpensioen; kan ik nabestaandenpensioen ook uitruilen voor meer eigen pensioen of juist andersom?
  • Kan ik mijn pensioen ook zelf aanvullen?
  • Ik wil zelf berekeningen maken Hoe werkt MIJN ABP?
 • Ledenraadpleging CAO-VO 2016-2017

  fvovOp 13 april zijn de bonden (waaronder de FvOv) en de VO-raad het eens geworden over een onderhandelaarsakkoord inzake een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over onder andere: loon en looptijd, ontslag en sociale zekerheid, sparen van het persoonlijk budget en over wanneer er recht ontstaat op een vast contract.

 • Loonakkoord

  handdrukIn de vakantietijd is een ledenraadpleging gehouden over het het loonakkoord van de overheid. Dit akkoord zou als basis moeten dienen voor een nieuwe cao in PO, VO en MBO. In onze vereniging hebben 118 leden gereageerd op de oproep om digitaal een stem uit te brengen. Hiervan stemden er 95 vóór het akkoord.

 • Nieuw: handreiking passend onderwijs en bestuursformatieplan schoolbestuur

  leerling. meisje oranje shirtSchoolbesturen ontvangen gelden van het samenwerkingsverband. Hoe hoog dat budget is en waar het schoolbestuur dat voor in moet zetten, staat in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

 • Onderhandelingsresultaat pensioenen

  downloadDe FvOv (waarvan NVS-NVL onderdeel is) heeft een uitspraak moeten doen over nieuwe ABP pensioenvoorstellen. Werkgevers en werknemers bij overheid en onderwijs in de Pensioenkamer hebben op 9 oktober 2014 een onderhandelingsresultaat bereikt over de wijzigingen van de ABP-pensioenregeling naar aanleiding van de aanpassing van het fiscale pensioenkader ‘Witteveen 2015′.

 • Onderwijscoöperatie blij met advies Onderwijsraad over wetsvoorstel lerarenregister

  logo onderwijscooperatieDe Onderwijscoöperatie is blij met het duidelijke advies dat de Onderwijsraad vandaag heeft uitgebracht over het wetsvoorstel invoering lerarenregister. De Onderwijscoöperatie heeft altijd gepleit voor een register dat de positie van leraren versterkt en de kwaliteit van leraren hoog houdt. Een register van leraren zelf, waarin alleen bevoegde leraren worden opgenomen, waarbij de beroepsgroep zelf over de bekwaamheidseisen gaat, de criteria voor herregistratie bepaalt, een professionele standaard opstelt en inhoudelijk bij de opleidingen tot leraar is betrokken. De Onderwijsraad onderschrijft in haar advies deze uitgangspunten.

 • Oproepen vanuit FvOv voor de Onderwijscoöperatie

  Docenten bovenkant1. De Onderwijscooperatie zoekt enthousiaste leraren die willen meewerken aan een van volgende activiteiten:

  Voor PROEFDIALOGEN (volg de bijgevoegde link voor informatie hierover) zijn nog 4 mensen nodig.

 • Overzicht nieuws vanuit de FvOv

  downloadCompensatie voor premieopslag ABP

  De cao onderhandelingen voor PO, VO en MBO zijn nog steeds niet afgerond. Nu het kabinet besloten heeft de premieopslag (1%) voor het ABP pensioen te compenseren, gaan de gesprekken weer van start. Er moeten nog wel een paar flinke hobbels genomen worden. Daarbij gaat het met name om de vertaling van de Wet Werk en Zekerheid naar de verschillende sectoren. Tot nu toe is de salarisverhoging nog niet uitbetaald.

 • Update CAO-VO en CAO-MBO

  handdrukInmiddels zijn voor het VO de volgende teksten vastgesteld door de CAO-tafel (de werknemers en werkgevers):

  Salaristabellen per 1 augustus 2014

  Gewijzigde en nieuwe artikelen

  Hoofdstuk Professionalisering


  Eerder was het hoofdstuk Levensfasebewust personeelsbeleid al klaar.

  De MBO Raad en de vakbonden, waaronder de FvOv, hebben inmiddels ook de financiële arbeidsvoorwaarden vastgesteld als gevolg van de overeengekomen 1,2 procent structurele salarisverhoging die onder meer ook doorwerkt in zaken als de uitlooptoeslag en de ziektekostentegemoetkomingen.

  Klik hier voor een overzicht.

 • Vacatures Onderwijscoörperatie

  logo onderwijscooperatieDe Onderwijscoöperatie is een initiatief van de vijf belangrijkste onderwijsorganisaties, waaronder de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), waar de NVS-NVL bij aangesloten is. Onderwijscoöperatie staat voor een kwalitatief sterke beroepsgroep en een sterke positie van de leraar. Op dit moment zoekt de Onderwijscoöperatie geschikte kandidaten voor een aantal interessante en leerzame taken, waarvoor faciliteiten beschikbaar zijn.

 • Vakbondszaken

EasyTagCloud v2.8