Trainingsmodules voor zorg- en ondersteuningscoördinatoren (vo en mbo)

In vijftien verschillende en los te reserveren trainingsmodules spijkeren we jouw zorgteam of je SWV bij over evenzoveel thema’s die van belang zijn voor het professioneel handelen van de zorg- en ondersteuningscoördinatoren, leidinggevenden met zorgtaken én orthopedagogen in school. NB: waar we hieronder ‘zorgcoördinator’ vermelden, bedoelen we expliciet ook de andere ondersteuners, zoals orthopedagogen of teamleiders met zorgtaken.

Op Maat voor jouw zorgteam en samenwerkingsverband

Vraag met je zorgteam een of meerdere trainingsmodules aan van ongeveer 3 uur, op basis van dertien verschillende thema’s. De trainingsmodules worden op maat aangeboden voor jouw school of SWV; de inhoud en het niveau ervan spitsen we toe op de wensen van je team. Ze zijn ontwikkeld door de trainers van de NVS-NVL Academie. Zij verdienden hun sporen allen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Ze komen op jouw locatie om de trainingsmodules te geven. Reserveer een enkele of bundel meerdere trainingsmodules naar eigen inzicht: zo krijg je volledige controle over je eigen leerproces. Een dagdeel, een dag of een avond trainingsmodules volgen? Geen probleem. Het volledige overzicht staat hieronder.

Tarieven en aanvragen

Per trainingsmodules van 3 uur vragen we tot tien deelnemers een basisbedrag van €1275. Bij 11 tot 20 deelnemers wordt de training gegeven door twee trainers. Dan vragen we per module €2000. Bij afname van drie modules of meer geven we een korting van 10% op de extra modules.

Interesse, een of meerdere trainingsmodules aanvragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Academiecoördinator Ellen Rozeman: e.rozeman@nvs-nvl.nl of 030-2543929. Met ongeremd enthousiasme zorgt zij ervoor dat jouw team een fantastische leerervaring krijgt.

Deze vijftien trainingsmodules kun je aanvragen

1.VisieVisie bepaalt het handelen van het ondersteuningsteam. Tijdens deze trainingsmodule wissel je met je team visie op zorg en ondersteuning uit. Door met elkaar te praten over wat ondersteuning precies is, wat de grenzen ervan zijn, wat de missie en de cultuur van de school is (of zou moeten zijn) en door dit uit te wisselen met collega’s, ontwikkel je gezamenlijk een visie op ondersteuning. Onze trainer draagt thema’s aan en maakt als ervaringsdeskundige gebruik maken van resultaatgerichte werkvormen, zodat je na het volgen ervan goed weet waar je met elkaar staat en waar je heen gaat.
2. OndersteuningsstructuurTijdens deze trainingsmodule gaat onze trainer in op de ondersteuningsstructuur en wissel je kennis en ervaring met elkaar uit. Door met elkaar te praten over taken, rollen en verantwoordelijkheden, ontwikkel je een goed beeld van mogelijke ondersteuningsstructuren binnen het vo. Onze trainer zorgt voor voorbeelden van ondersteuningsstructuren en laat je kennismaken met diverse mogelijkheden, verschillen en de voor- en nadelen.
3. Positie en positioneringTijdens deze trainingsmodule gaan we in op de positie van de zorgcoördinator. Op basis van de ‘De beroepsstandaard voor de zorgcoördinator’ gaan we het gesprek aan over de rol, taken en verantwoordelijkheden binnen de eigen organisatie en die binnen het samenwerkingsverband. Door middel van opdrachten geven deelnemers elkaar handvatten voor de eigen positionering. Onze trainer leidt de workshop heeft oog voor individuele vraagstukken. Door middel van opdrachten geven deelnemers elkaar handvatten voor de eigen positionering.
4. Passend OnderwijsZorgcoördinatoren krijgen in deze trainingsmodule een stoomcursus passend onderwijs. In 2,5 uur leer je alles over de wet Passend Onderwijs, de transformaties en transities en het beleidskader. We kijken ook naar indiceren en arrangeren, OPP, TLV en de zorgplicht. Daarnaast praten we over het spanningsveld tussen het samenwerkingsverband, de school en de gemeente. De trainingsmodule is gericht op kennisoverdracht, zodat de zorgcoördinator met de benodigde basiskennis over het passend onderwijs de deur uit gaat. Onze trainer is uitstekend op de hoogte van alle ins- en outs van passend onderwijs, van de verschillen in het land. Hij/zij zal vanuit die ervaring inspelen op actuele vraagstukken.
5. GesprekstechniekenBeginnende zorgcoördinatoren krijgen in deze module de basisvaardigheden rondom gespreksvoering met ouders, leerlingen en collega’s aangereikt. Ook wordt er aandacht besteed aan de technieken die een zorgcoördinator kan gebruiken in zijn gesprekken met leidinggevenden in de school. Door te oefenen met een aantal technieken, leert de zorgcoördinator de eigen gesprekstechniek aan te passen aan het soort gesprek en het beoogde doel. De module is gericht op het oefenen van motiverende, coachende en slechtnieuwsgesprekken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur. De deelnemer heeft geen specifieke voorkennis nodig.
6. Handelingsgericht werkenBeginnende zorgcoördinatoren leren de zeven basisbasisprincipes van handelingsgericht werken. Zij leren bovendien hoe zij dit kunnen vertalen naar handelingsgerichte ondersteuning binnen de basisondersteuning en extra ondersteuning. Hoe handelingsgericht te formuleren in het OPP, bij het stellen en evalueren van doelen en systematisch en transparant werken. De trainingsmodule is gericht op kennisoverdracht, zodat de zorgcoördinator met de benodigde basiskennis de deur uit gaat.
7. SamenwerkingsverbandZorgcoördinatoren worden ingewijd in de werkwijze van hun samenwerkingsverband. Daarbij is aandacht voor het ondersteuningsplan van het SWV, beleid, grenzen tussen scholen en SWV, kwaliteitszorg en borging, verantwoordelijkheden, financiën, MDO / ZAT en samenwerking met externe partijen. Zo mogelijk wordt onderling uitgewisseld, aan de hand van een casus of voorbeeld. De trainingsmodule is gericht op kennisoverdracht, zodat de zorgcoördinator met de benodigde basiskennis de deur uit gaat.
8. Ouderbetrokkenheid

Tijdens deze trainingsmodule wisselen deelnemers hun visie uit op ouderbetrokkenheid. Het doel is om als school een eigen visie te ontwikkelen op de positie en rol van hun specifieke doelgroep-ouders. Het OOGO speelt een belangrijke rol in de relatie met ouders. Daar wordt uitgebreid aandacht aan besteed. Ook komt aan de orde hoe je met ouders kunt samenwerken, ieders verantwoordelijkheden, wie wat bepaalt, wat te doen als ouders en school niet hetzelfde willen. De trainingsmodule is gericht op het maximaal leren van én met elkaar.

9. Procedures en verantwoording

In deze praktische trainingsmodule maken beginnende zorgcoördinatoren kennis met de procedurele kant van hun vak, waarbij het gaat om dossiervorming en OPP, leerlingvolgsysteem, ondersteuningsbeleid en -verantwoording, aanvraag ondersteuningspakketten en arrangementen, financiën, aanvraag TLV, etc. De deelnemer neemt specifieke informatie van de eigen school mee, zoals OPP, een ondersteuningsplan, de begroting, een financieel overzicht en dergelijke. De trainingsmodule is gericht op kennisoverdracht en praktische oefeningen, zodat de zorgcoördinator met de benodigde basiskennis de deur uit gaat.

10. Specifieke ondersteuningsbehoeften

Beginnend en ervaren zorgcoördinatoren doen basiskennis op van bijzondere ondersteuningsbehoeftes (bij ADHD, Autisme, NLD, ODD, Hechtingsproblematiek, Depressie, Burn-out, Hoogbegaafdheid, Onderpresteren, Motivatieproblemen etc.). Uitgangspunt hierbij is dat de zorgcoördinator niet ‘behandelt’, maar wel basale kennis in huis moet hebben om ondersteuningslijnen te kunnen bewaken en coördineren. De trainingsmodule is gericht op kennisoverdracht zodat de zorgcoördinator met de benodigde basiskennis de deur uit gaat.

11. Testgegevens en toetsinstrumenten

Als zorgcoördinator is het handig om testgegevens op hoofdlijnen te kunnen lezen. In deze trainingsmodule zoomen we in op de meest gebruikte testen, zodat de beginnende zorgcoördinator basiskennis opdoet die nodig is om ondersteuningslijnen te kunnen bewaken en coördineren. De trainingsmodule is gericht op kennisoverdracht.

12. Privacy

Wetgeving, protocol, dossiervorming, communicatie met ouders en anderen, zorgvuldigheid, hoe gaan externe partners met privacy om? Een juridisch interessante, maar ook aan verandering onderhevige trainingsmodule , die we om die reden door een externe expert laten geven.

13. Objectief rapporteren

Er wordt veel informatie over leerlingen vastgelegd in (digitale) dossiers. Leerlingen en ouders hebben recht op inzage in wat er vastgelegd wordt. In deze trainingsmodule leer je alles over objectief rapporteren. Hoe leg je als begeleider op een objectieve manier informatie vast? Hoe onderscheid je feit en mening? Met welk doel schrijf je informatie op? Naast een licht theoretisch kader wordt er veel geoefend. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van voorbeelden uit je eigen leerlingvolgsysteem.

14. Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 gaat de verbeterde en aangescherpte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. In de Meldcode is een afwegingskader toegevoegd: wanneer doe je een melding bij Veilig Thuis? Het onderwijs heeft een eigen afwegingskader ontwikkeld, onder leiding van trainer Martenjan Poortinga. Het onderwijs is verplicht de Meldcode te gebruiken. In deze module leer je alle ins en out van de Meldcode, het afwegingskader, het opstellen van een handelingsprotocol voor je school (wie doet wat wanneer), de rol van de zorgcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

15. Signaleren

Omdat de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling verplicht wordt te gebruiken in het onderwijs, is het signaleren en bespreekbaar maken van vermoedens van kindermishandeling nog belangrijker geworden. Wat zijn signalen van kindermishandeling, hoe pak je die signalen op, waar let je op, geloof je je observatie, hoe maak je vermoedens bespreekbaar binnen de school en met de ouders/verzorgers van je leerling? Hoe leg je een en ander vast? In deze module leer je hoe je deze zaken bespreekbaar kunt maken in je school, hoe je je leerkrachten, teamleiding kunt ondersteunen in het proces en je eigen rol daarin. Er wordt ook aandacht besteed aan de Meldcode zelf.

Interesse, een of meerdere trainingsmodules aanvragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Academiecoördinator Ellen Rozeman door te mailen naar e.rozeman@nvs-nvl.nl, te bellen met 030-2543929 of door het formulier hieronder in te vullen.

13 + 15 =