Over de NVS-NVL Academie

De NVS-NVL is de vereniging voor alle begeleiders in het vo en mbo. Met de NVS-NVL Academie willen we groei en deskundigheidsbevordering van deze begeleiders stimuleren en daarmee de kwaliteit van loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning op scholen en mbo’s verbeteren. Wij maken daarbij gebruik van de kennis en de ervaring die bij onze leden en partners aanwezig is.

De NVS-NVL Academie:

 • maakt kennis toepasbaar

  De nadruk van ons aanbod ligt niet zozeer op kennisoverdracht, maar vooral op het toepasbaar maken van beschikbare kennis binnen de eigen schoolpraktijk.

 • stelt in staat om van en met elkaar te leren

  Er is veel ruimte voor uitwisseling en good practices.

 • is voor en door de doelgroep

  Cursussen en trainingen worden gegeven door trainers en coaches die met hun voeten in de klei (hebben ge)staan.

 • draagt uit waar het voor staat

  Er is aandacht voor het ontwikkelen van (inter) persoonlijke vaardigheden die ook van leerlingen worden verwacht.

 • biedt maatwerk

  Als begeleider moet je maatwerk bieden, als Academie doen we hetzelfde voor jou.

Een leven lang leren

Een leven lang leren geldt voor de leerling, maar ook zeker voor de docent en begeleider. We begeleiden leerlingen van de 21e eeuw naar hun optimale toekomst. Dat betekent dat begeleiding daarbij moet aansluiten en dat begeleiders de kans moeten krijgen zich te professionaliseren op een manier die daarmee congruent is.

De NVS-NVL Academie biedt professionaliseringsaanbod langs twee begeleidingslijnen onder één dak: loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning. Onder loopbaanontwikkeling verstaan we ‘leren kiezen’, loopbaangerichte begeleiding, oftwel: LOB. Onder leerlingondersteuning verstaan we ‘leren leren’, leergerichte begeleiding of het bieden van passend onderwijs.

Vanuit onze visie van gedeelde verantwoordelijkheid voor begeleiding, willen we professionaliseringsaanbod ontwikkelen voor alle actoren langs die begeleidsingslijnen en niet alleen (maar wel te beginnen bij) de decaan of zorgcoördinator. We zien dat het per school heel verschillend is waar op die lijn de begeleiding hapert en waar dus ondersteuning nodig is. Daarom ontwikkelen we ook professionalsering voor bijvoorbeeld mentoren en afdelings- of schoolleiders. De leerling is ons ‘waarom’, de begeleiding is ons ‘hoe’ en de Academie is het ‘wat’. Daarbij houden we uiteraard rekening met de verschillen tussen vo en mbo.

Het cursusaanbod binnen leerlingondersteuning

Infographic Leerlingondersteuning NVS NVL Academie

Het cursusaanbod binnen loopbaanontwikkeling

Infographic LOB NVS NVL Academie

Tot slot

Een leven lang leren geldt ook voor de ons. De komende weken, maanden, jaren, zetten wij daarom steevast in op doorontwikkeling. We voegen cursussen en trainingen toe en soms valt er eentje af. We zijn een kleine organisatie zonder winstoogmerk, maar met een enorme gedrevenheid voor onderwijs en begeleiding. Wij willen daarbij graag leren van en met jou. Tips, suggesties, vragen en feedback zijn waardevol: e.rozeman@nvs-nvl.nl.